Järnvägsförbindelse till Sturup

Motion 2002/03:T529 av Leif Jakobsson och Marie Granlund (s)

av Leif Jakobsson och Marie Granlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en järnvägsförbindelse till Sturup och Banverkets medverkan i projekteringsarbetet.

Motivering

Den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark är nu öppnad och integrationsarbetet pågår för fullt. Öresundsregionen med över 3 miljoner invånare är nu ett faktum. Med bil, men framför allt med regionaltåg, har regionen knutits samman och inom näringsliv, kommuner, högre utbildning, föreningsliv och individer emellan fördjupas nu samarbetet.

För flygtrafiken beräknas en betydande expansion. År 2010 beräknas passagerarvolymen vara 40Image: T529-1.jpg50 miljoner mot dagens 18 miljoner. Kastrups och Sturups flygplatser diskuterar allt intensivare ett nära samarbete för att tillsammans klara den förväntade ökningen av flygtrafiken. För Sturups del beräknas en fördubbling till 3,5Image: T529-3.jpg4,0 miljoner passagerare. Men för att denna utbyggnad ska vara möjlig måste Sturups och Kastrups flygplatser samarbeta och förbindelserna mellan dem vara smidiga. Exempel på tvilling- respektive trillingflygplatser med goda järnvägsförbindelser som förbindelselänk finns bl.a. i Tyskland (Düsseldorf/Köln).

Sturup har standard och kapacitet för en 200Image: T529-5.jpg300-procentig trafikökning utan större nyinvesteringar. För att koppla samman Sturup och Kastrup med spårbunden trafik behövs endast 8 km ny järnväg som ansluter till den befintliga MalmöImage: T529-7.jpgYstadsbanan som nyss rustats upp och elektrifierats. Ystadsbanan kommer med Öresundsförbindelsens tillkomst också att få en stor betydelse för Bornholmstrafiken, KöpenhamnImage: T529-9.jpgBornholm över Ystad.

Spårdragningen har tagits upp i den fördjupade översiktsplan som Svedala kommun fastlagt. Kommunerna Malmö, Svedala, Skurup och Ystad har tillsammans med Luftfartsverket och Banverket bildat en intressegrupp för att förverkliga planerna på järnvägsförbindelse till Sturup. Inom ramen för gruppens arbete har förstudier gjorts om spårsträckning, ekonomi etc.

Ystadsbanan, till vilken Sturupspendeln avses anslutas, är en regional järnväg och medel för investeringar finansieras i RTI-planen. Järnväg till Sturup ingår inte i denna plan. En tillväxtbefrämjande och miljömässigt viktig investering som syftar till att kraftigt förbättra förutsättningarna för luftfarten i Öresundsregionen är inte endast en regional fråga. Med tanke på Sturups framtida konkurrenskraft i förhållande till storflygplatsen Kastrup bör ett beslut om järnvägsförbindelse till Sturup fattas snarast.

Förbindelsen lämpar sig ytterst väl, enligt vår mening, för att finansieras som ett PPP-projekt – det är väl avgränsat, har stort värde för näringslivet och bör kunna avgiftsfinansieras i en mycket högre grad än normal kollektivtrafik.

Stockholm den 22 oktober 2002

Leif Jakobsson (s)

Marie Granlund (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)