Järnvägsförbindelse mellan Svappavaara och Kolari

Motion 2002/03:T399 av Runar Patriksson (fp)

av Runar Patriksson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en utredning om järnvägsförbindelse Svappavaara–Vittangi–Kolari i Finland.

Motivering

Redan idag finns en järnvägsförbindelse mellan Narvik och Svappavaara. I många år har påtalats vikten av en utbyggnad vidare till Vittangi för att kopplas samman med det finska järnvägsnätet vid Kolari i Finland. Sträckans längd är ca 15 mil. Med denna utbyggnad kortas vägen mot Finland vidare till Ryssland och till Kina.

Malm, skog och andra råvaror samt färdigproducerade produkter och naturligtvis persontrafik skulle göra avsevärda vinster i kilometer och minskad färdtid. Vidare skulle ett järnvägsbygge idag vara ett bra tillskott till arbetsmarknaden i nordligaste Sverige, där ju råvaror och människor finns.

Banverket borde få regeringens uppdrag att snabbt utreda denna sträckning och göra en ekonomisk kalkyl av byggkostnader och vinster i logistik till förmån för svensk handel med Sveriges östra grannländer.

Stockholm den 18 oktober 2002

Runar Patriksson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)