Järnvägar i Örebro län

Motion 2002/03:T408 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statliga verks möjligheter att medverka som medfinansiärer i EU-projekt.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utveckling av besöksnäringen i Örebro län med särskild tonvikt på Nora–Karlskogaregionen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättandet av en reguljär tågförbindelse mellan Nora och Örebro.

Motivering

I Nora har vi i drygt ett års tid haft diskussioner kring ett EU-projekt, som syftar till att bevara och utveckla veteranjärnvägen och hyttan i Pershyttan och dess Europa-Nostra-medaljerade miljöer.

Stiftelsen NJOV (Nora Järnvägsmuseum och veteran-järnväg) och representanter från Nora och Karlskoga kommuner uppvaktade under år 2001 Banverkets generaldirektör. Samma år var generaldirektören och hans medarbetare på plats i Nora för att titta på de unika miljöerna. De visade stort intresse för projektidén och konstaterade att den ligger helt i linje med hur man bör tänka för att utveckla det lokala och regionala näringslivet, vilket innebär att man tar vara på och utvecklar regionens nuvarande kvaliteter. Inom projektets ram finns Sveriges första normalspåriga järnväg, Sveriges äldsta stationshus, en av Sveriges mest välbevarade hyttor med mycket av den gamla tekniken intakt, smedjor, gruvor etc.

Samlat på en liten area finns hela den historiska bakgrunden till Sveriges storhetstid. Detta innebär en enorm potential för en positiv utveckling av besöksnäringen i en region där varje nytt arbetstillfälle är guld värt.

Konkret skulle ett genomförande av projektet innebära följande:

  1. Upprustning av järnvägen Örebro–Nora–Karlskoga för att sen fortsätta till Kristinehamn och Inlandsbanan. Det skulle innebära en möjlighet som turist, men naturligtvis också för andra resenärer, att kunna ta sig från Örebro via Sveriges första normalspåriga järnväg och Alfred Nobels Karlskoga och vidare med Inlandsbanan upp genom Sveriges inland.

  2. Ta vara på tekniken för moderna syften. Använda Sveriges äldsta järnväg för modern arbetspendling. Dagligen pendlar 1 000 personer från Nora till Örebro och ytterligare 200 pendlar till Nora. En modern tågförbindelse till Örebro skulle möjliggöra snabba transporter vidare till Mälardalen och Stockholm. Att snabbt kunna ta sig till Stockholm är något som många lokala företagare prioriterar högt. Det innebär också att regionens attraktionskraft för nya företagsetableringar ökar. Till sist, inte att förglömma, skulle det vara en stor vinst för miljön.

Projektet är nu förankrat och har blivit positivt bemött hos den tänkta medfinansiären som i det här fallet alltså är Banverket. EU-ansökan lämnas in, men då uppstår problemet. EU kräver medfinansieringsintyg för Banverkets andel av finansieringen. Banverket kan inte presentera något intyg på grund av att de inte känner till sina budgetförutsättningar före hösten 2003 när det gäller vilka pengar som finns att tillgå från och med 2004 och de kommande år som projektet är tänkt att löpa. Därmed blir det inga pengar till stora delar av projektet trots att Banverket är positivt.

Det uppstår med andra ord ett så kallat moment 22-läge. Planeringshorisonterna stämmer inte överens. Detta samtidigt som regeringen ålägger de statliga verken att vara mer aktiva när det gäller att få del av EU-medel.

Det är viktigt att se till att en välbehövlig regional utveckling får möjlighet att kunna ta del av EU:s finansieringsmöjligheter, annars är risken stor att entusiasmen och tron på en positiv utveckling stannar upp eller helt upphör.

Stockholm den 16 oktober 2002

Lennart Axelsson (s)

Inger Lundberg (s)

Helena Zakariasén (s)

Matilda Ernkrans (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (3)