Jakt på fågeln skarv

Motion 2011/12:MJ301

av Anders Åkesson (C)
C418

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa allmän jakttid på skarv.

Motivering

Det svenska beståndet av skarv uppgår till alltför många häckande par. Ökningstakten och utbredningen i Sverige har varit mycket snabb. Den stora ökningen av fågeln skarv har lett till omfattande klagomål om att skarvarna påverkar fiskbestånden negativt, att det skapar olägenheter för friluftslivet och förstör skog och natur på de öar där fåglarna häckar. Skarvens utbredning begränsar sig heller inte enbart till kustzonen utan är även förekommande i sjöar och vattendrag i inlandet.

I stora delar av den svenska skärgården är skarven numera en av de vanligaste fågelarterna. För boende och berörda är det omöjligt att förstå att en allmän jakttid på skarv inte medges. Att inte medge allmän jakttid på fågeln skarv riskerar leda till att respekten för lagstiftningen på det jaktliga området urholkas. Jag förordar därför att en allmän jakttid medges på skarv. Vad som ovan anförts om att införa allmän jakttid på skarv bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Anders Åkesson (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)