Internet bör ingå i normen för ekonomiskt bistånd

Motion 2012/13:So307 av Sara Karlsson (S)

av Sara Karlsson (S)
S32158

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kostnader för ett internetabonnemang bör ingå i riksnormen för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, alternativt läggas utanför normen, som exempelvis kostnaden för hemförsäkring.

Motivering

Allt fler av våra dagliga ärenden sköts via internet och allt fler myndigheter och företag hänvisar till sina hemsidor för information och kontakt. Exempelvis sker ofta ansökningar till lediga jobb via nätet samt bokning av tid inom hälsovården.

Samma utveckling präglar också skolan där elever förutsätts ha tillgång till dator med internetuppkoppling hemma. Något alla inte har. Dessa elever riskerar att halka efter och att inte kunna tillgodogöra sig de kunskaper som förväntas av elever idag.

Det är eftersträvansvärt att så få som möjligt är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning, och så kort tid som möjligt. Vi vet dock idag att många hushåll erhåller bistånd och att det finns familjer med barn som under stora delar av uppväxten lever under dessa ekonomiska förhållanden.

Därför bör riksnormen höjas avseende gemensamma kostnader alternativt kostnaden för internetabonnemang läggas utanför norm på samma sätt som a-kassa och hemförsäkring. Detta är särskilt viktigt för hushåll med barn som är beroende av ekonomiskt bistånd.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 1 oktober 2012

Sara Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)