Inlandsbanan

Motion 2013/14:T300 av Per Åsling och Helena Lindahl (C)

av Per Åsling och Helena Lindahl (C)
C498

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge Trafikverket i samverkan med Inlandsbanan AB och näringslivet i uppdrag att rusta upp Inlandsbanan och därmed skapa förutsättningar för nya och växande företag med fler jobb och tillväxt i Norrlands inland och bidra till den globala klimatomställningen.

Motivering

Inlandsbanan byggdes mellan 1907 och 1937 och sträcker sig mellan Gällivare och Kristinehamn. Anledningen till att den byggdes var att möjliggöra transporter av råvaror genom Norrlands inland. Järnvägen har ett strategiskt läge, inte minst med hänseende till all den skogsråvara som finns belägen längs med järnvägen.

Den ökande nationella och internationella efterfrågan på klimatneutral och förnybar energi i form av biobränslen har på senare år ökat Inlandsbanans strategiska läge ytterligare. Förutom jobb och tillväxt kan järnvägen bli en viktig bricka i klimatomställningen och att nå målet att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Det är av stor vikt och ett nationellt intresse att det skapas förutsättningar för Inlandsbanan att bli den pulsåder genom inlandet som den har potential att bli för såväl persontrafik som godstransport.

På grund av en försämrad funktion bedrivs det idag på Inlandsbanan endast en begränsad trafik. Detta sedan det finns ett stort uppdämt underhållsbehov. Om inget görs riskerar järnvägens lönsamhet försämras. Styrelsen för Inlandsbanan AB, som på uppdrag från staten förvaltar Inlandsbanan, har i arbetsplanen lyft fram ett investeringsbehov i första steg på 500 miljoner kronor och för perioden 2014–2025 äskat 3 miljarder från Trafikverket.

I regeringens åtgärdsplanering för transportsystemet framgår att Trafikverket löpande, i dialog med regioner och operatörer, ska se över möjligheterna att vidta ytterligare åtgärder på lågtrafikerade järnvägar.

Vi anser att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att tillsammans med näringslivet rusta upp Inlandsbanan och därmed skapa förutsättningar för nya och växande företag med jobb och tillväxt i Norrlands inland samt bidra till den globala klimatomställningen. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 2 oktober 2013

Per Åsling (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)