Inlandsbanan

Motion 2002/03:T518 av Kerstin-Maria Stalin (mp)

av Kerstin-Maria Stalin (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utbyggnad av Inlandsbanan med de medel som redan anslagits till järnvägar.

Inlandsbanan

Till målet att hela Sverige skall leva bidrar en satsning på Inlandsbanan mycket starkt.

Sveriges regering vill satsa på långsiktigt hållbar miljö. För det talar överenskommelsen om 100 miljarder till järnvägsinvesteringar.

Det järnvägsalternativ som kan komma ifråga i inlandet är Inlandsbanan. Den förvaltas av Inlandsbanans AB (IBAB) genom ett avtal med staten som gäller minst till år 2013.

IBAB bedriver ingen egen trafik. Redan nu fraktas en avsevärd mängd gods på banan.

IBAB ansvarar idag för banan mellan Mora och Gällivare, men har i en skrivelse till regeringen begärt att få överta ansvaret för resterande del av den ursprungliga inlandsbanan, från Kristinehamn till Mora. På det viset kommer Inlandsbanan åter att utgöra ett sammanhållet stråk genom hela inlandet, 130 mil.

Det behövs också utbyggnader och tillbyggnader av tillfarter till huvudbanan, allt för att Inlandsbanan skall bli ett bra miljömässigt alternativ till lastbilstrafiken.

Tillväxt med hållbart innehåll

En sammanhållen järnväg genom det inre av Sverige är mycket viktig för en god tillväxt. Här finns företag som behöver billiga och miljöriktiga transporter.

En utveckling av Inlandsbanan kommer att minska olycksstatistiken, genom att långtradartrafiken kommer att minska. Det har på senaste tiden diskuterats åtgärder för att minska antalet olyckor med långtradare inblandade, hastighetsbegränsningar t.ex.

Den tunga långtradartrafiken sliter mycket hårt på vägarna.

Inlandsbanan utgör redan idag den enda möjligheten för omledning av järnvägstrafik vid händelse av översvämningar, raserade broar m.m. ute vid kusten. Tidigare planer på att lägga ner Inlandsbanan skrotades och den ökade godsvolymen har visat att det var klokt att ha den kvar.

Stockholm den 23 oktober 2002

Kerstin-Maria Stalin (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)