Infrastrukturen i Viskadalen

Motion 2002/03:T397 av Claes Västerteg och Jan Andersson (c)

av Claes Västerteg och Jan Andersson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av riksväg 41.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upprustning av Viskadalsbanan.

Motivering

Både riksväg 41 och Viskadalsbanan är viktiga regionala länkar mellan Borås och Varberg. Från Varberg finns sedan länkar vidare både söder och norrut via E 6:an och över till Danmark med färja till Grenå.

Regionens näringsliv är beroende av goda kommunikationer för både gods- och persontransporter. En förbättring av infrastrukturen i Viskadalen är en förutsättning för arbetspendling och transporter av personer och gods mellan företag. Viskadalsbanan fyller även en viktig funktion för dem som vill bo kvar i sina hemorter, t.ex. Kinna och Varberg, och samtidigt studera vid Högskolan i Borås.

Riksväg 41

Riksväg 41 sträcker sig mellan Borås och Varberg. Vägen är ett viktigt stråk för hela Viskadalen med en hög trafikintensitet av både personbilstrafik och tung trafik. Nuvarande väg har 13 meters standard på sträckan Borås–Berghem. Resterande sträcka är av varierande bredd och kvalitet. Vägen går även genom ett antal mindre samhällen vilket innebär stora olycksrisker.

Kommunerna utmed riksväg 41 har under en lång tid försökt få till en utbyggnad av vägen. En utbyggnad skulle leda till väsentligt höjd trafiksäkerhet och samtidigt förbättra konkurrenskraften för näringslivet i regionen.

Vi vill därför se en utbyggnad av riksväg 41 på sträckan Berghem–Varberg. På en del av denna sträcka finns redan en förstudie gjord. Vägen bör från trafiksäkerhetssynpunkt utformas till en mötesfri 14-metersväg.

Viskadalsbanan

Viskadalsbanan är enkelspårig och används för både gods- och persontransporter. Dock är utvecklingen av banan eftersatt. Viskadalsbanan har ålderdomliga trafikstyrningssystem vilket leder till långa bomfällningstider. Marks och Varbergs kommuner har som vision att X 2000-tåg med Stockholm som slutdestination skall trafikera Viskadalsbanan. Detta skulle, när det blir verklighet, stärka Viskadalen som region.

För att detta skall bli möjligt krävs en ordentlig upprustning av Viskadalsbanan. Detta skulle även leda till en förbättring av möjligheterna för godstransporter.

Stockholm den 16 oktober 2002

Claes Västerteg (c)

Jan Andersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (2)