Infrastrukturen i sydöstra Sverige

Motion 2013/14:T282 av Anders Andersson (KD)

av Anders Andersson (KD)
KD601

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen i sydöstra Sverige.

Motivering

En väl utbyggd och fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Satsningar inom området infrastruktur är avgörande för att skapa och upprätthålla livskraftiga samhällen och kommuner över hela landet. Vill vi att människor ska kunna leva och bo även i mindre orter krävs möjlighet att snabbt kunna förflytta sig mellan arbete, hem och fritidsaktiviteter. En bättre fungerande infrastruktur minskar avståndet mellan människor, får ekonomin att växa och ger bättre förutsättningar för fler jobb.

En vanlig uppfattning är ofta att problemen finns i norra Sverige. Det är delvis en riktig iakttagelse, men de bekymmer som finns i Norrlands inland finns tyvärr också i sydöstra Småland och Kalmar län. Här finns stora kommunikationssvårigheter på grund av bristande infrastruktur. Enligt Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i östra Götaland finns södra Sveriges glesbygd i gränsen mellan Småland och Östergötland, med endast 10 mil till Sveriges fjärde storstadsområde Linköping/Norrköping.

Avsaknad av funktionella transportstråk håller tillbaka utvecklingen. Rikstrafiken har skapat en datamodell där varje kommuns kommunikationsförutsättningar mäts. Där klassas kommunerna i Kalmar län som svårtillgängliga. Efter att Alliansen tog makten år 2006 har dock en del förbättringar skett. Statens anslag för Kalmar läns infrastruktur har ökat, bland annat för åtgärdande av bristerna på E22 vid Rinkabyholm. Med hjälp av förskotteringar är flera projekt på gång. Besluten om satsningarna på Kust-till-kust-banan, Emmaboda–Karlskrona/Kalmar fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 kilometer i timmen är viktiga steg för en bättre infrastruktur. Sydostlänken mellan Älmhult och Karlshamn som ska binda ihop Södra stambanan med hamnarna i Blekinge finns nu med i officiella planer och vi ser med glädje fram mot genomförande.

Såväl det ökade anslaget till infrastruktursatsningar som till bredbandsutbyggnad på landsbygden är bra för Småland och Öland. Satsningarna är dessutom tydliga exempel på Alliansens ambition att hela Sverige ska leva. Det som nu sker är bra, men det är inte tillräckligt. Kalmar län, som ligger strategiskt placerat vid Östersjökusten, har en viktig roll för integrationen av länderna kring Östersjön. Östersjöområdet är ett av Europas starkaste tillväxtområden och den utvecklingen kommer att fortsätta. För att Sverige och sydöstra Småland ska få ta del av denna utveckling måste det ske investeringar i Oskarshamns hamn och övriga småländska hamnar. I strävan efter snabbare, kortare och miljövänliga transporter kan hamnarna i sydöstra Sverige bli ett gott alternativ för transporter över Östersjön och vidare mot exempelvis Asien och Kina.

Satsningar måste också ske på vägnätet. Ett bra och tillförlitligt vägnät är en förutsättning för en väl fungerande vardag för människor, lönsamhet i företagen och för konkurrenskraftiga regioner. Anslagen till drift och underhåll av vägnätet har under en rad år varit otillräckliga och större investeringar måste göras i väg E22, för ökad trafiksäkerhet och förbättrad tillgänglighet. Hela E22 behöver Europavägsstandard.

Kommunikationerna i Kalmar län är också beroende av väl fungerande infrastruktur utanför det egna länet. En falskhals är förbifart Söderköping, vilken kraftigt försvårar trafiken till Västervik, Vimmerby, Kalmar och Öland.

Det är också angelänget att öka förbindelserna mellan kusten och det småländska inlandet. Det måste finnas snabbare förbindelser mellan Kalmar och Växjö/Alvesta. Det är viktigt med bra kommunikationer mellan de två orterna när högskolan i Kalmar och universitetet i Växjö gått samman till Linnéuniversitetet. Vi är många som har förhoppning om att tågtiderna mellan Kalmar och Växjö ska kunna kortas till 45 minuter och resan Kalmar–Alvesta inte ska ta längre tid än 1 timme.

Stångådalsbanan och Tjustbanan kommer att rustas upp för att skapa en snabbare järnvägsförbindelse från Kalmar via Högsby, Hultsfred och Vimmerby till Linköping och från Västervik via Gamleby och Överum till Linköping och möjliggöra pendlingstrafik. Denna satsning är av stor betydelse för hela länet, men framförallt väsentlig för utvecklingen i mellersta och norra Kalmar län. Beskedet om Ostlänken som i framtiden kommer att ge kortare restid till huvudstaden är också positivt.

Infrastrukturinvesteringar har stor betydelse inte bara för sydöstra Sveriges industrier och småföretag, utan även för människors möjlighet att arbeta, pendla, bo och utbilda sig på annan ort. Turismen skulle också gynnas av bättre förbindelser. Kalmar län är ett av Sveriges största turistlän med 2–3 miljoner besökare om året.

Alltför många, långa och onödiga transporter sker idag på bristfälliga vägar på grund av dåligt utbyggd infrastruktur. Det är skadligt för miljön och många företagare uppger också att de tvekar att satsa i Östersjöregionen på grund av dåliga kommunikationer. Den dåliga infrastrukturen förhindrar utveckling och tillväxt i en central del av landet. Sveriges tillväxt är summan av den utveckling som skapas i landets alla delar. Därför är det nu hög tid att förstärka infrastrukturen i sydöstra Sverige. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2013

Anders Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)