Infrastrukturen i Blekinge

Motion 2003/04:T463 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om infrastruktursatsningar i Blekinge.

Motivering

För Blekinges del är det viktigt att få del av de stora satsningar på infrastrukturen som ska ske under kommande år. Detta är inte bara ett regionalt utan i hög grad ett nationellt intresse genom Blekinges geografiska läge. Blekinge och dess hamnar är en port till Europa. Den rollen kommer att stärkas ytterligare i och med EU:s utvidgning.

Det är framför allt fyra satsningar på infrastrukturen som är angelägna för Blekinge, nämligen:

  1. Bygg bort de tre flaskhalsarna på E 22 i länet.

  2. Förverkliga Tvärleden.

  3. Elektrifiera Blekinge kustbana.

  4. Rusta upp Kust-till-kustbanan, Karlskrona–Emmaboda.

E 22 är en av landets mest trafikbelastade stamvägar. Den snabbt ökande tunga trafiken ska samsas med en omfattande lokal trafik. E 22:ans roll i trafiksystemet har sammanfattats som att den ska tjäna både som transitväg, turiststråk, pendlingsväg och bygata.

Tvärleden är viktig som öst–västlig transportkorridor. Den kommer att förbinda Blekinges hamnar med västkusten och stärka industrins konkurrenskraft.

Kustbanan måste elektrifieras för att bli en fungerande del av tågsystemet i södra Sverige. Banans stora utvecklingsmöjligheter måste tas till vara genom en elektrifiering.

Kust-till-kustbanan är i akut behov av upprustning för att resenärernas berättigade krav på ett väl fungerande järnvägssystem ska kunna tillgodoses.

Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2003

Kerstin Andersson (s)

Jan Björkman (s)

Christer Skoog (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)