Infrastruktur i sydöstra Sverige

Motion 2002/03:T389 av Sven-Erik Sjöstrand och Kjell-Erik Karlsson (v)

av Sven-Erik Sjöstrand och Kjell-Erik Karlsson (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en hållbar satsning på infrastrukturen i sydöstra Sverige.

2 Motivering

FN:s klimatpanel har fastslagit att växthuseffekten kommer att orsaka stora skador och många problem. Transporterna står för en ökande andel av koldioxidutsläppen. Med en överflyttning av gods till järnväg och båt kan Sverige åtgärda en del av sina åtaganden vad gäller klimatpolitiken.

Sydöstra Sverige är idag en av landets främsta tillväxtregioner. En mycket snabb och framgångsrik omställning av näringslivet håller på att genomföras. Flera statliga satsningar har bidragit till denna omställning. Främst kan nämnas den satsning som gjorts på högskolorna.

Transportsystemet behöver utvecklas för att svara mot omvärldens krav. Transportpolitiken skall bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. I Sveriges sydöstra del har infrastrukturen i vissa fall förbättrats, i några fall dessvärre försämrats. Vi måste dock konstatera att den utgör en flaskhals i en fortsatt utveckling av regionen.

Samtidigt som detta sker, sker det också en allt snabbare utveckling av länderna på andra sidan Östersjön. Dessa länder har blivit marknader för svenska produkter och tjänster, men också för producenter av varor till Sve-rige och andra länder i Västeuropa.

3 Några exempel

3.1 Karlskrona

På färjelinjen Karlskrona–Gdynia har de senaste åren antalet resande och godsströmmen ökat. Färjorna utnyttjar hela den möjliga kapaciteten för godstransporter och antalet resenärer uppgår årligen till 270 000 på denna linje. Allt talar för en ytterligare ökning.

3.2 Karlshamn

Karlshamn är Sveriges näst största transithamn mot Baltikum/Ryssland efter Stockholms hamnar. Hamnen är idag sydöstra Sveriges absolut största, den sjunde största hamnen i landet. På oljesidan är Karlshamns hamn den femte största i Sverige – även Brofjorden och Nynäs AB i Nynäshamn inräknat. I dag hanteras ca 5 miljoner ton gods i hamnen jämfört med knappt 2 miljoner ton för 10 år sedan.

3.3 Sölvesborg

Årligen hanteras 250 000 ton gods som kommer på järnväg, och det är en ökning med 100 000 ton sedan 1995. Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB räknar med att den årliga ökningen av godsmängden från Östeuropa uppgår till 200 000–300 000 ton inom de närmaste fem åren.

3.4 Övriga hamnar

Till detta kommer hamnarna i Oskarshamn, Kalmar, Åhus och Simrishamn, som också upplever en ökning av sin verksamhet. Hamnen i Simrishamn har byggt ut för ca 30 miljoner och har också förberett godstågstrafik ner till hamnen. Förutsättningarna för att utnyttja hamnen i t.ex. Simrishamn borde vara mycket stora eftersom man finns i ett område där produktionen av frukt och andra jordbruksprodukter är hög.

4 Nödvändiga investeringar

Sydöstra Sveriges hamnar ger en möjlighet att länka av en del av den godstrafik som annars måste gå på den mest ansträngda delen av Södra stambanan. En investering i sydöstra Sverige minskar motsvarande nödvändiga investering i stambanan. För att möjliggöra detta, kan Sydostlänken byggas. Sydostlänken är den del som saknas för en förstklassig förbindelse mellan Blekinge kustbana och Södra stambanan via Olofström.

För att möjliggöra godstrafik på järnväg till hamnarna fordras också att dessa båda transportmedel kopplas ihop på ett effektivt sätt. En del finns redan, men fler satsningar måste göras.

Genom infrastrukturpropositionen har medel anslagits för offensiva satsningar som uppfyller de trafikpolitiska målen och är samhällsekonomiskt lönsamma. En satsning av den art som i motionen anges uppfyller dessa mål och bör snarast påbörjas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 19 oktober 2002

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Kjell-Erik Karlsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)