Importförbudet av djur från vissa länder

Motion 1994/95:Jo502 av Göthe Knutson (m)

av Göthe Knutson (m)
De svenska myndigheternas avlivning nyligen av tre fullt
friska fullblodshästar, skänkta av Pakistans arméchef till sin
svenske kollega, tyder på att en översyn behöver göras av
lagen som reglerar importen av djur samt
karantänbestämmelserna.
Händelsen ägde rum i slutet av 1994. Chefen för armén,
generellöjtnant Åke Sagrén, erbjöds en hedersgåva av sin
pakistanske kollega, som han nyss besökt. Gåvan bestod av
tre fullblodshästar, i åldern fem år, lämpliga att ingå i den
beridna kungliga vaktparaden som utgör ett så populärt
turistmål i Stockholm.
Arméchefen Sagrén fick veta att det råder svenskt
importförbud av hästar från Asien. Från
Utrikesdepartementet fick han samtidigt veta att en gåva
bestående av hästar icke kunde avvisas. ''Det vore en skymf
mot Pakistan att vägra'' var det uppfordrande beskedet från
UD.
Hemlig införsel
Arméchefen Sagrén trodde sig ha ordnat karantän i Estland
och lät hämta de tre vackra hästarna Tez, Sardar och Sher Dil
med ett svenskt Herculesplan från Islamabad. Esterna
backade emellertid och Herculestransporten slutade i
Stockholm där den förbjudna importen stallades i hemlighet.
När arméchefen Sagrén frågade Jordbruksverket om
möjligheten att ordna karantän för hästarna fick han återigen
svaret att importförbud rådde och att hästarna måste slaktas
och destrueras, dvs. brännas. Det hjälpte inte heller att
ärendet betecknades som ''ytterst känsligt'', inte bara
diplomatiskt utan också därför att Pakistan framstod som en
presumtiv storkund på svenskbyggda ubåtar.
Flera framträdande personer lär ha diskuterat olika
lösningar. Den stelbenta och paragraffixerade svenska
byråkratin fällde emellertid avgörandet. Efter en kort tid i
Sverige avlivades de tre fullt friska och mycket vackra
rashästarna från Pakistan. Jordbruksverket gav ordern att de
slaktade djuren även skulle brännas.
Byråkratin in absurdum
Hundratusentals turister skulle aldrig få se Tez, Sardar och
Sher Dil i vaktparaden. För dessa hästar gällde inte ''djurens
rätt''. Den svenska byråkratin gav inte utrymme för
karantänarrangemang som åtminstone kunnat rädda de unga
hästarnas liv. Någon egentlig respit ville Jordbruksverket
inte ge, enligt samstämmiga uppgifter.
Det är klokt att lagstifta om importförbud av djur från vissa
länder där smittsamma djursjukdomar härjar. Ett generellt
förbud underlättar kontrollen. Att tillämpa en sådan lag
undantagslöst och in absurdum bör dock inte vara
lagstiftarens mening. Visst utrymme bör finnas till karantän
i speciella fall så att fullt friska djur icke avlivas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär en översyn av lagen om
import av djur samt karantänbestämmelserna i syfte att
förhindra onödig slakt av friska djur i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 19 januari 1995

Göthe Knutson (m)
Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08
Yrkanden (2)