Icke-erkännande av fullmaktsäktenskap

Motion 2012/13:C272 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)
SD155

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fullmaktsäktenskap inte ska erkännas i Sverige och inte heller vara uppehållstillståndsgrundande.

Motivering

I Ungdomsstyrelsens rapport 2009:5 Gift mot sin vilja framkommer uppgifter om att omkring 70 000 unga mellan 16 och 26 år idag lever i Sverige i en situation där de har begränsningar i förhållande till äktenskap och/eller att familjen ställer upp villkor för val av partner. Inom den totala ungdomspopulationen utgör dessa 70 000 unga 6,6 procent av den totala populationen unga kvinnor och 3,8 procent av den totala populationen unga män. Vidare konstateras att det är betydligt vanligare att unga som inte själva får välja framtida partner utsätts för hot, våld och kränkningar av närstående. Problematiken är enligt Ungdomsstyrelsens rapport vanligast ibland ungdomar med bakgrund i Mellanösternområdet, Syd- och Östasien samt Nordafrika.

Ungdomsstyrelsen kommer i sin rapport med en rekommendation till förslag, rörande fullmaktsäktenskap, för att motverka olika former av vad som i folkmun kallas tvångsäktenskap. Förslaget lyder ordagrant:

  • Fullmaktsäktenskap bör inte erkännas i Sverige och inte vara uppehållstillståndsgrundande.

Ett fullmaktsäktenskap är ett äktenskap som ingåtts genom ombud och där båda parter inte behövt närvara vid vigseln. Erkännandet av sådana äktenskap i Sverige innebär bl.a. att en ung kvinna eller man kan giftas bort av släktingar genom ombud med en make eller maka i ett annat land som denne varken har träffat, gett samtycke till eller ens har vetskap om. Erkännandet innebär vidare att den bortgiftes maka eller make sedan kan resa till Sverige, erhålla uppehållstillstånd och utkräva sin rätt till liv i äktenskap med den som gifts bort av andra. Dessa typer av äktenskap borde vi erkänna lika lite som vi erkänner fullmaktsäktenskap i Sverige – d.v.s. inte alls.

Jag stödjer Ungdomsstyrelsens arbete mot denna form av förtryck som många unga i Sverige lever under i idag. Jag vill därför att regeringen återkommer med ett förslag om att fullmaktsäktenskap inte ska erkännas i Sverige och ej heller vara uppehållstillståndsgrundande.

Stockholm den 3 oktober 2012

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)