Historieundervisning med regional anknytning

Motion 1997/98:Ub203 av Sten Andersson (m)

av Sten Andersson (m)

Det är givetvis värdefullt och av stor vikt att Sveriges historia lärs ut i skolorna. Lika viktigt är att man i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige erhåller undervisning om vad som hände och avhandlades i deras respektive landsdelar, innan nu fastställda nationsgränser etablerades.

I skånska skolor undervisas om händelser i svensk historia som inträffade före 1658. Det är då inte deras landsdels historia. Den under 1500-talet regerande danske kungen Kristian var i Skåne, som då tillhörde Danmark, känd som Kristian den gode. Enligt svensk historieundervisning undervisas om en helt motsatt uppfattning. Ett annat exempel på historieförvanskning är den 6 november då alla, även i Skåne, högtidlighåller Gustav II Adolfs frånfälle vid Lützen 1632. Men nämnde kung var inte regent över Skåne! Samma gäller för Karl X Gustav intill 1658. Dennes son Karl XI, känd som Gråkappan, rationell och effektiv var han sannerligen inte heller känd som någon skånsk förkämpe, utan tvärtom orsakade han likt sina förfäder enorma tragedier för många skåningar! Utgången av slaget vid Lund 1676 betrakta­des inte på något vis som något positivt av dåtidens skåningar.

Min avsikt är givetvis inte att svensk historia skall undanhållas eller negligeras. Men däremot bör lokal historia få en mer framträdande behand­ling.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av allsidig historieundervisning i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige.

Stockholm den 24 september 1997

Sten Andersson (m)

Gotab, Stockholm 2002

Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (2)