Historieundervisning med lokal anknytning

Motion 2000/01:Ub208 av Sten Andersson (m)

av Sten Andersson (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av allsidig historieundervisning i de delar av landet
som inte alltid tillhört Sverige.
Motiv för mitt förslag
Det är givetvis värdefullt och av stor vikt att Sveriges historia lärs ut i
skolorna. Lika viktigt är att man i de delar av landet som inte alltid tillhört
Sverige erhåller undervisning om vad som hände och avhandlades i deras
respektive landsdelar, innan nu fastställda nationsgränser etablerades.
I skånska skolor undervisas om händelser i svensk historia som inträffade
före 1658. Det är då inte deras landsdels historia. Den under 1500-talet
danske kungen Kristian var i Skåne, som då tillhörde Danmark, känd som
Kristian "den gode". Enligt svensk historieundervisning undervisas om en
helt motsatt uppfattning. Ett annat exempel på historieförvanskning är den 6
november då alla, även i Skåne, högtidlighåller Gustav II Adolfs frånfälle vid
Lützen 1632. Men nämnde kung var inte regent över Skåne! Samma gäller för
Karl X Gustav intill 1658. Dennes son Karl XI, känd som "Gråkappan",
rationell och effektiv var han sannerligen inte heller känd som någon skånsk
förkämpe. Tvärtom orsakade han likt sina förfäder enorma tragedier för
många skåningar! Utgången av slaget vid Lund 1676 betraktades inte på
något vis som något positivt av dåtidens skåningar.
Min avsikt är givetvis inte att svensk historia skall undanhållas eller neg-
ligeras. Men däremot bör lokal historia få en mer framträdande behandling.

Stockholm den 22 september 2000
Sten Andersson (m)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)