Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Hemundervisning

Motion 2010/11:Ub239 av Annelie Enochson (KD)

av Annelie Enochson (KD)
kd531

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i skollagen återgå till att ge möjlighet att fullgöra skolplikten på annat sätt, t.ex. genom hemundervisning.

Motivering

I den nya skollagen begränsas kommunernas möjlighet att ge tillstånd för hemundervisning. Förhållandet har redan tidigare präglats av att kommunerna tillämpat denna möjlighet synnerligen restriktivt. Extremt få har beviljats ett sådant tillstånd. Sverige har redan idag den absolut lägsta andelen hemundervisade barn av alla länder där hemundervisning är tillåten. Med den nyligen antagna skollagen som tillämpas på utbildningen från 1 januari 2011 får inte hemundervisning bedrivas utifrån religiösa eller filosofiska skäl. Istället krävs synnerliga skäl för att hemundervisning ska kunna beviljas. Detta visar på en skärpning som jag anser inte är förenligt med föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Samhället behöver på alla tänkbara sätt uppmuntra föräldrar som vill ta ett större ansvar för sina barn. Det är nödvändigt att ta vara på kraften i föräldrars engagemang för sina barn då det är en starkt stabiliserande kraft i ett samhälle, vilken vi inte har råd att undvara. Motivationen är en oerhört positiv kraft, som det är viktigt att ta vara på.

Då samhället drar barn från sina föräldrar inverkar detta negativt på relationen med föräldrarna, vilket för vissa barn kan leda till sämre vuxenkontakt överhuvudtaget. Många barn behöver idag mer tid med sina föräldrar för att bli trygga i en alltmer otrygg värld. På grund av att samhället har blivit mer komplicerat, behöver många barn en starkare barn–föräldra-relation.

Ett stort antal föräldrar i Sverige idag både i hemundervisningssammanhang och även i andra sammanhang upplever att skolpersonal, myndigheter och rättsinstanser kör över föräldrarnas ambitioner angående sina barn.

Barns utbildning handlar inte bara om saklig och objektiv undervisning, utan även om fostran och social förmåga. Dagens ungdomar är i mångt och mycket utlämnade åt sig själva och varandra. Relationen till föräldrarna behöver stärkas idag, vilket i sin tur kommer att stärka relationen med andra vuxna t.ex. lärare. Barn behöver en stark förankring i relationen till sina föräldrar för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Att i detta läge ta bort en möjlighet för föräldrar att ta sitt extra ansvar genom hemundervisning är fel väg att gå. Att gå in och stoppa en livsstil för en viss grupp människor, utan att det finns någon anledning, stryper kreativa krafter i samhället och sätter hinder för samhället att utveckla mångfald. Hemundervisning är idag en etablerad utbildningsform vid sidan av offentliga skolor och privata skolor. Hemundervisning är idag tillåten i större delen av den demokratiska världen.

I protokollet för Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna står det i artikel 2 följande:

Artikel 2. Rätt till undervisning.

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

Det är viktigt att framhäva föräldrarnas rätt samtidigt som jag vill betona att svensk skollag skall gälla så att alla hemundervisade barn skall följa planen och genomföra nationella prov samt vara under tillsyn och kontakt med lokala skolmyndigheten.

Stockholm den 20 oktober 2010

Annelie Enochson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21
Yrkanden (1)