Hedersrelaterat våld

Motion 2011/12:So431 av Elisabeth Svantesson (M)

av Elisabeth Svantesson (M)
M0159

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra socialtjänstlagen.

Motivering

Hot, tvång, våld och mord i hederns namn förekommer främst i samhällen eller grupper med starkt patriarkala familjesystem och ett gruppcentrerat skamtänkande. Hedersrelaterade traditioner praktiseras och återfinns också i Sverige. Enligt en kartläggning som Stockholms stad lät göra år 2009 lever var tionde 15-årig flicka och 4 procent av pojkarna med hedersrelaterade problem. Kartläggningen visade även att hedersproblem var den grundläggande orsaken för mer än hälften av alla flickor som under år 2006 omhändertogs enligt lagen om vård av unga (LVU). Att många, i första hand unga kvinnor men även unga män och fullvuxna kvinnor, får sina liv så hårt begränsade är oacceptabelt och bryter mot svensk lag.

För många unga är steget väldigt långt mellan att kunna söka hjälp utanför familjen och att sedan faktiskt göra det. Att ha fungerande samhällsinstitutioner såsom ekonomiska skyddsnät, en fungerande socialtjänst och en effektiv polis är en viktig grund men det räcker inte för att komma tillrätta med hedersrelaterade problem. Framförallt måste polis och socialtjänsten förstå vad som är hedersrelaterat och vad som inte är det. Enligt Stockholms stads kartläggning råder det stor osäkerhet hos socialtjänsten vid möten med dessa flickor och pojkar eftersom socialtjänsten inte alltid känner igen de hedersrelaterade kännetecknen i ungdomarnas vardagsliv.

Idag måste socialtjänsten alltid kontakta föräldrarna när en utredning startar och om pojken eller flickan är under 18 år. Att så långt som möjligt försöka lösa konflikter tillsammans med familjen är i många fall en god utgångspunkt. Men samtidigt bortser denna grundregel ifrån att hedersproblematiken har en annan logik än många andra familjekonflikter. Därför är det nödvändigt att socialtjänstlagen ändras så att socialtjänsten efter en prövning får rätt – och blir skyldig – att inleda utredningar om hedersrelaterat förtryck utifrån barnets perspektiv, utan att föräldrarna kontaktas. Detta är ett viktigt steg i arbetet mot hedersrelaterat våld och bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2011

Elisabeth Svantesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)