Hedersbrott som särskild brottsrubricering

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att införa hedersbrott som särskild brottsrubricering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hederskulturen breder ut sig, och dess våld och förtryck drabbar tusentals flickor och pojkar i Sverige.  Det kan handla om flickor som tvingas bära slöja mot sin vilja eller pojkar som bara får umgås med andra pojkar. Det kan också handla om tvångsäktenskap, misshandel i hemmet, kvinnlig könsstympning eller till och med mord som begås i hederns namn.


En rapport från Stockholms stad visar att en av tio flickor i Stockholm uppskattas leva med hedersrelaterat förtryck i hemmet. Utifrån den statliga utredningen Våld i nära relationer, en folkhälsofråga (SOU 2014:49) uppskattas att ungefär 10 procent av ungdomarna från högstadiet och upp till 25 år, det vill säga cirka 100 000 personer, är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Därutöver tillkommer utsatta vuxna. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket finns med andra ord i Sverige i en omfattning som är svår att greppa. Det är fråga om ett allvarligt samhällsproblem.


Hederskultur som normsystem är oförenligt med det svenska samhället som bygger på värden som frihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför är det avgörande att vi exempelvis inom ramen för integrationspolitiken och skolans värdegrund är tydliga med vilka gemensamma värderingar som vårt land fortsatt ska bygga på. Det borde dessutom inrättas en särskild enhet inom polisen som ska hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.

I FN-resolutionen Avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn fastslås att brott mot kvinnor i hederns namn är en fråga om mänskliga rättigheter. I och med resolutionen har stater och myndigheter således inte enbart en moralisk utan också en juridisk skyldighet att förebygga, utreda och åtala dessa hedersrelaterade brott.


Idag finns ingen svensk lagstiftning som särreglerar hedersbrott vilket innebär att dessa brott bedöms så som andra våldsbrott. Det finns dock särskilt allvarliga omständighet när det gäller hedersbrott som motiverar en särskild brottsrubricering med försvårande inverkan i samband med straffmätning. Ofta sker det hedersrelaterade våldet på den plats där man ska kunna känna sig som tryggast, dvs. i hemmet. Brotten begås dessutom ofta av familjemedlemmar eller närstående med motivet att återupprätta familjens förlorade heder. Det hela gör att det brottsoffer som utsatts för hedersbrott hamnar i en särskilt utsatt situation. Det faktum att det finns en acceptans för brottsligheten inom ramen för hederskulturen gör också dessa brott särskilt problematiska ur ett samhällsperspektiv.


Jag vill mot bakgrund av detta att riksdagen inför hedersbrott som en särskild brottsrubricering. Detta för att särskilt hårt kunna straffa den som utsätter andra för hedersrelaterad brottslighet. En särskild brottsrubricering skulle dessutom innebära en tydligare markering mot hederskultur än en motsvarande straffskärpningsgrund.  Vi skulle få en normativ lagstiftning att likna vid grov kvinnofridskränkning.


En särskild brottsrubricering för hedersbrott skulle synliggöra hedersbrottens försvårande karaktär och den skulle t underlätta för domstolarna att utdöma rättvisa straff som ger brottsoffret upprättelse. Därför föreslås att riksdagen ställer sig bakom att tillsätta en utredning för att införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott.

Christian Carlsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-16 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)