Havsbaserad vindkraft

Motion 2014/15:933

av Matilda Ernkrans och Peter Jeppsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om havsbaserad vindkraft.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att skyndsamt handlägga de ansökningar om havsbaserad vindkraft som nu ligger på regeringens bord.

Motivering

Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Detta är inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den elintensiva industrin. Vi vill skapa jobb genom investeringar i det svenska energisystemet. Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi menar att all svensk energi på sikt kan komma från förnybara källor.

En av världens största anläggningar för havsbaserad vindkraft planeras nu i Hanöbukten. 500 stora vindsnurror planeras långt ut till havs. Projektet heter Blekinge Offshore och beräknas ge cirka 7 TWh per år – lika mycket som de båda avvecklade kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck producerade. Effekten av anläggningen kan bli hela 2500 MW. Det kan jämföras med det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 som beräknas ha en effekt på 1 700 MW. De har ungefär samma beräknade byggkostnad på cirka 50 miljarder kronor. Dock kostar kärnkraftverket betydligt mer i drift för bränsle, avfallshantering, försäkringar mot olyckor och avsättning för rivning. Företagen som ska bygga anläggningen i Hanöbukten väntar fortfarande på hur regeringen ställer sig till satsningen.

Flera ytterligare anläggningar planeras i Sverige. Dock gör osäkerheten kring villkoren och det sjunkande elpriset att lönsamheten för dessa anläggningar är svår att avgöra.

I vår omvärld har Danmark, Tyskland och Storbritannien nyligen beslutat och startar flera mycket stora havsbaserade vindkraftsprojekt. Vi menar att det är av yttersta vikt att också Sverige, för att vår industri ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftig, kommer igång med liknande projekt.

Regeringen bör överväga möjligheterna att ta fram ett stödsystem som kompletterar elcertifikaten eller ersätter dessa för den havsbaserade vindkraften.

Regeringen bör också överväga möjligheterna att skyndsamt bereda de ansökningar om tillstånd som nu ligger på regeringens bord och i samband med detta beakta det stora samhällsintresset av att dessa anläggningar blir av.

.

Matilda Ernkrans (S)

Peter Jeppsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (2)