Handläggningstider för asylsökande

Motion 2013/14:Sf229 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
M1716

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kortare handläggningstider.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om positiva beslut när enskilda drabbas negativt av långa handläggningstider.

Motivering

Ramöverenskommelsen med Miljöpartiet år 2011 syftade till en humanare migrations- och integrationspolitik. Asylmottagandet har i vissa avseenden förbättrats samt att handläggningstiderna för asyl har kortats. Mycket återstår dock att göra.

Regeringens intention har under många år varit att handläggningstiderna ska kortas ned till maximalt tre månader. Trots ambitionen är handläggningstiderna betydligt längre än så. Allt som ofta förpassas fortfarande människor som befunnit sig på flykt och med en förhoppning om ett drägligt liv till årslång karantän på nedslitna flyktingförläggningar. För många av dem som slutligen får ett avslag på sin ansökan om asyl, kan hemkomsten bli mycket svår då den sökande måste förklara sin långa utlandsvistelse. En kortare utlandsvistelse kan avfärdas med utlandssemester men en längre sådan kan misttänkliggöra personen och dennes familj inför hemlandets myndigheter. Det kan tom medföra fara för familjens hälsa och liv.

Regeringens ambitionen om kortare handläggningstider måste stärkas med tydliga incitament. När Migrationsverket eller annan myndighet inte klarar av sitt uppdrag med att hantera ett ärende inom tre månader, och när detta inte beror på att den enskilde har försvårat asylprocessen genom att inte samarbeta med migrationsmyndigheten, bör den asylsökande erhålla ett positivt beslut per automatik då en lång handläggningstid kan medföra en förstärkt fara för den asylsökande.

Regeringen bör därför se över hur handläggningstiderna för asyl kan kortas samt överväga möjligheten att utvärdera fördröjda handläggningstiders inverkan på asylsökandes säkerhet i syfte att kunna ge ett positivt beslut per automatik då en fördröjd handläggningstid inverkar menligt på den sökandes hälsa och liv.

Stockholm den 26 september 2013

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01
Yrkanden (2)