Gymnasieskolans konsumtionslinje

Motion 1985/86:ub278 Maja Bäckström och Hans Pettersson i Helsingborg (s)

Maja Bäckström och Hans Pettersson i Helsingborg (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1985/86:Ub278

Maja Bäckström och Hans Pettersson i Helsingborg (s)
Gymnasieskolans konsumtionslinje

Konsumtionslinjen är en liten, men viktig del inom gymnasieutbildningen.
Linjen har en så konkret anslutning till det dagliga livet att den är meningsfull
för den elev som efter grundskolan känner dålig studiemotivation eller inte
vill/kan fortsätta på någon av de teoretiska utbildningslinjerna. Dessutom är
det en av de få linjerna som attraherar flickor med dålig studiemotivation/
dåliga grundkunskaper som inte vill ta steget över till de pojkdominerande
tvååriga yrkesinriktade linjerna. En nedskärning av konsumtionslinjen
skulle således främst drabba flickorna.

Konsumtionslinjen har för det andra ett viktigt ämnesinnehåll. Flera av
dessa ämnen finns enbart på denna linje eller i mycket ringa utsträckning på
övriga gymnasielinjer. Det gäller särskilt två områden: dels ämnen som ger
handlingsberedskap för hem och samlevnad, dels de textila ämnena
sömnad och vävning. Så länge ämnen som ger kunskaper inom området
hem och samlevnad inte finns på andra gymnasielinjer som ett självklart
utbildningsinnehåll för alla elever, måste därför konsumtionslinjen behållas i
åtminstone nuvarande omfattning.

Starka argument för konsumtionslinjen är också att den insikt i och
kunskap om kost och konsumentkunskap som eleven får ger självförtroende
och utgör ett viktigt inslag i social fostran.

En medveten konsument kan hushålla med knappa resurser och föra
viktiga baskunskaper vidare till både barn och bekanta. Samhället behöver
dessa kunskaper lika mycket som de kunskaper andra gymnasielinjer
förmedlar.

Konsumtionslinjens textila gren är den enda möjlighet som står till buds
för elever som önskar utbildning inom det textila området. Intresset för detta
område, liksom för övriga estetiska ämnesområden, är mycket stort bland
eleverna i grundskolan. Utan en grundläggande utbildning inom området är
det svårt att upprätthålla den textila kulturtraditionen.

Det är därför mycket angeläget att platsantalet inom konsumtionslinjenkonsumentekonomisk
specialkurs ej drabbas av nedskärningar.

Hemställan

Mot bakgrund av det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om konsumtionslinjens betydelse.

Stockholm den 26 januari 1986

Mot. 1985/86
Ub278

Maja Bäckström (s) Hans Pettersson (s)

i Helsingborg