Götalandsbanan

Motion 1996/97:T531 av Lennart Brunander (c)

av Lennart Brunander (c)
I västra Sverige är försurningssituationen fortfarande
besvärande. Utsläppsnivåerna av försurande ämnen är långt
högre än det naturen har möjlighet att neutralisera. För att
klara situationen i naturen och då främst i våra vatten måste
betydande kalkningsinsatser göras. Skall vi långsiktligt klara
balansen i naturen måste utsläppen från framförallt
förbränning och trafik minskas. Utsläppen från förbränning
har under de senaste tjugo åren minskat; däremot har inte
utsläppen från trafiken minskat utan snarare ökat. För att
klara att minska utsläppen krävs åtgärder. Det är då
angeläget att samtidigt som vi utvecklar bränslesnålare bilar
och nya bränslen så måste dessutom biltransporterna minska.
Ett bra sätt att göra det är att öka tågtrafiken. En ökad
användning av tåget för både person- och godsbefodran är en
satsning för miljön.
För att göra restiden mellan västkusten och Stockholmsregionen kortare bör
en järnvägsförbindelse, den så kallade Götalandsbanan så snabbt som möjligt
utredas och byggas. Det är ett stort antal kommuner som har intresse i denna
bana: Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Borås, Ulricehamn,
Jönköping, Nässjö, Tranås, Boxholm, Mjölby, Linköping, Norrköping,
Nyköping och Stockholm. Banan löper genom flera län. För Sjuhäradsbygden
är en sådan här föbindelse viktig och skulle förkorta restider till både
Göteborg och Stockholm  och alla orter däremellan. Utefter banan bor nära 1
miljon människor - då är inte befolkningen i Göteborg och Stockhom
räknade. För näringslivet i alla de kommuner som berörs av Götalandsbanan
skulle förutsättningarna radikalt förändras och man skulle komma mycket
närmare allting.
Götalandsbanan har behandlats vid flera tillfällen i riksdagen och då
bedömts som mycket intressant. Riksdagen har sagt att Götalandsbanan är ett
intressant framtidsprojekt. Banverket fick 1994 uppdraget att utreda banan.
Utredningen har under 1996 redovisats och av denna framgår att Banverket
har samma uppfattning som trafikutskottet kom fram till nämligen att
"Götalandsbanan är ett intressant framtidsprojekt". Banverket säger att det
kommer att skapas förutsättningar som gör att tågresandet ökar och då blir
banan intressant. Det kommer att ske, säger Banverket, om politiska beslut
om styrmedel för att minska bilåkandet tas. Sådana beslut har redan tagits för
att minska på utsläppen från trafiken. Förutsättningarna för banans ekonomi
är positiva, de samverkande kommunerna och länsstyrelserna i Projekt
Götalandsbanan har påpekat  att med utgångspunkt från Banverkets
känslighetsanalyser kan Götalandsbanan redovisa en mycket hög
samhällsnytta. SJ har i sina studier kommit till samma slutsats och säger, att
med redovisade förutsättningar" finns det goda utsikter att Götalandsbanan
skall kunna framstå som en av de infrastruktursatsningar som bör prioriteras
högt".
Projektet Götalandsbanan kan genomföras etappvis, med början av den
felande länken mellan Borås och Jönköping. Med denna del av banan
utbyggd kan trafiken starta och övriga bandelar kan byggas om och förbättras
när ekonomin så medger.
En utbyggd Götalandsbana som trafikeras för fullt kommer att ha mycket
stor betydelse för utveckling av näringsliv och för de orter som ligger i
anslutning till banan. För Sjuhäradsbygden som idag har krångliga
förbindelser skulle banan bli mycket betydelsefull. Med en utbyggd
Götalandsbana kommer dessutom försurande utsläpp från biltrafiken att
minska kraftigt liksom koldioxidutsläppen. Miljöeffekterna kommer att bli
påtagliga.
De berörda kommunerna och länen liksom näringslivet har ett kraftigt
engagemang för att förverkliga denna nya järnvägslinje. Jag anser att det är
viktigt att ta tillvara detta positiva intresse. De byggnationer som blir
resultatet av satningen på en Götalandsbana kommer att ge många
arbetstillfällen. Den stimulans som näringslivet  i berörda kommuner får med
kortare restider och goda förutsättningar för frakter inom Sverige och till
exporthamnar, ger med säkerhet också många nya jobb.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om byggandet av en Götalandsbana.

Stockholm den 3 oktober 1996
Lennart Brunander (c)


Gotab, Stockholm 1996
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)