Götalandsbanan via Jönköping

Motion 2013/14:T226 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)
KD654

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta planera för snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg, via Jönköping.

Motivering

Regeringen har presenterat förslag på utbyggnad av järnväg för snabbtåg. Första steget mot en stambana för snabbtåg är Ostlänken mellan Stockholm–Linköping, samt dubbelspår mellan Göteborg–Borås. Satsningarna beräknas kosta totalt 35 miljarder kronor.

Dessa stora infrastruktursatsningar är välkomna och välbehövliga. Samtidigt är det viktigt att planeringsarbetet för att färdigställa hela sträckan på den nya stambanan för snabbtåg fortsätter. De aviserade satsningarna ska ses som inledande steg mot en sammanhängande Götalandsbana, det vill säga en snabbtågsbana mellan Stockholm–Göteborg via Jönköping.

Med hela stambanan på plats knyts flera arbetsmarknadsregioner närmare varandra. Detta stärker företagens möjlighet att hitta kompetent personal när pendlingsmöjligheterna ökar avsevärt. Restiden mellan Jönköping och Stockholm skulle minska till en och en halv timme, det vill säga mer än en halvering jämfört med idag. Restiden mellan Stockholm och Göteborg skulle bli 2 timmar och 15 minuter.

När regionernas universitet och högskolor länkas samman ökar också möjligheter för entreprenörer i innovativa företag. En sammanhängande Götalandsbana mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transporter av både passagerare och gods på järnväg. Därmed skapas bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Det blir självklart också lättare att samla familjen, studera i en annan stad eller besöka olika evenemang.

Med denna utbyggnad frigörs också utrymme på de gamla spåren för mer transporter av gods, vilket naturligtvis också är viktigt.

Det är inte bara större städer som Jönköping, Linköping och Borås som gynnas av Götalandsbanan. Små orter, som exempelvis Aneby och Mullsjö, kommer att få goda lokala förbindelser till höghastighetsbanan, vilket öppnar nya möjligheter.

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025 som presenterades i juni i år och i det gemensamma remissyttrandet från Regionförbundet och landstinget i Jönköpings län understryks behovet av att en fortsatt utredning av sträckan Borås–Jönköping–Linköping bör inledas snarast. Det är viktigt att planeringen för snabbtåg på hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg, via Jönköping fortsätter. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2013

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30
Yrkanden (1)