med anledning av prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid

Motion 2011/12:MJ7 av Josef Fransson och Lars Isovaara (SD)

av Josef Fransson och Lars Isovaara (SD)
SD291

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillstånd för geologisk lagring av koldioxid endast ska få ges för lagring under havsbotten med undantag för landbaserade småskaliga testanläggningar.

  2. Riksdagen avslår regeringens förslag i de delar det avser 17 kap.7 § andra stycket och 22 kap. 25 d § 14 miljöbalken.

Motivering

Vi ser positivt på att det utvecklas nya tekniker för att nå en hållbar miljöutveckling. CCS-tekniken är en av dem, men i dagsläget är den relativt outforskad och den långsiktiga miljöpåverkan, investeringskostnaderna och var koldioxiden ska lagras är samtliga osäkerhetsfaktorer. Det kommer att krävas ett mycket komplicerat regelverk för landbaserad lagring, detta då stora landområden påverkas och många fastighetsägare kan blir berörda. Som regeringen uppmärksammat är även ledningsrätten problematisk. Det är viktigt att hänsyn tas till den lokala opinionen. Lagring under havsbotten är att föredra. Samverkan genom bilaterala avtal mellan närliggande nationer är att föredra för att möjliggöra tillgång till gemensamma lagringsplatser och infrastruktur.

Sverigedemokraterna invänder vidare mot den inskränkning det innebär att regeringen ska behöva beakta ytterligare synpunkter förutom de allmänna intressen som kan vara för handen. Det nu aktuella förslaget till 17 kap. 7 § andra stycket innebär att kommissionens synpunkter ges en särställning. Vid en eventuell konflikt mellan dessa är det direkt olämpligt att beakta kommissionens synpunkter. Överlåtandet av tillståndsprövningen till regeringen har sin bevekelsegrund just i det faktum att det berör allmänna intressen. Förslaget om att låta kommissionens åsikter de jour inverka på tillstånd för den nu aktuella typen av verksamheter, står i kontraposition till de intressen som just regeringsprövningen är tänkt att tillgodose. Till yttermera visso framstår det som synnerligen anmärkningsvärt att domstolen i såväl sina yttranden över domar som i själva överlämnandet av domar ska skriva motiverade yttranden vad anbelangar avvikande meningsuppfattning visavi kommissionen. Det bör noteras att svensk rättstillämpning är restriktiv när det gäller vanliga obiter dictum. Det kan anses vara fullt tillräckligt att domstolarna uttalar sig om villkor och lagtolkning. Förslaget till 22 kap. 25 d § 14 är således att föra det för långt. Sverigedemokraterna anser att förslaget till motiveringsplikt för domstolarnas syn på kommissionens synpunkter ska strykas.

Stockholm den 5 april 2012

Josef Fransson (SD)

Lars Isovaara (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-11 Bordläggning: 2012-04-12 Hänvisning: 2012-04-13
Yrkanden (2)