Genusperspektiv som obligatorium i lärarutbildningarna

Motion 2009/10:Ub233

av Tina Acketoft (fp)
fp1196

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kunskaper om genusperspektiv som obligatorium i lärarutbildningarna.

Motivering

Få saker i livet påverkar oss som den utbildning vi får. Kunskapen bär vi med oss hela livet. Den utbildning som samhället ger oss och hur vi bemöts under vår utbildningstid formar oss därför i väldigt hög utsträckning.

Liksom i många andra högskoleutbildningar når genusperspektivet i för-skole- och lärarutbildningarna inte målet. Genusperspektivet med tydlig vetenskaplig grund ska vara obligatoriskt i alla lärarutbildningar, men i dagsläget skiljer sig genusinslaget från studieort till studieort.

Detta bör förändras, och tydligare regler för hur genusundervisningen i lärarutbildningarna ska vara utformad bör därför införas. Obligatoriska kunskaper om genusperspektivet är nödvändigt i all lärarutbildning och ska därför integreras i all undervisning, från förskola till universitet. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2009

Tina Acketoft (fp)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30
Yrkanden (1)