Genuspedagoger i varje kommun

Motion 2009/10:Ub425

av Matilda Ernkrans m.fl. (s)
s15025

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsarbetet i förskolor och skolor.

Motivering

Efter uppföljning och utvärdering av satsningen på genuspedagoger som den tidigare regeringen genomförde hade man kunnat utveckla och förbättra satsningen på genuspedagoger. Men den borgerliga regeringen gjorde tvärtom, dvs. prioriterade bort genuspedagogerna.

Förskolan och skolan har en viktig uppgift att öka jämställdheten i samhället. Det är en demokrati- och maktfråga att varje flicka och pojke får samma möjligheter att utveckla sin fulla potential som människa. Om inte förskolan och skolan aktivt arbetar med värderingar och attityder kring jämställdhet bidrar de till att förlegade könsroller befästs. I förskolan är det centralt att tala om värdegrund och hur man förhåller sig till andra människor.

Enligt läroplanen ska förskolan och skolan också jobba med värdegrundsfrågor. Men att jämställdhet är en del av våra normer och värden är inte alltid en självklarhet. Det finns många goda exempel på förskolor och skolor som prioriterar att öka jämställdheten. Men som helhet måste personalen på många håll öka sin kompetens om genus och jämställdhet. För att möta denna könsblindhet, det vill säga att man inte ser och erkänner könsbetingade orättvisor i förskolan och skolan, måste man ha gedigen kunskap om historia, statistik med mera. Ökad genuskunskap behövs hos alla som arbetar i förskolan och skolan för att se och kunna reflektera över de invanda mönster som befäster orättvisa könsskillnader och som de flesta av oss, ofta omedvetet, deltar i.

Därför är det av största vikt att se över möjligheten hur kommunerna kan arbeta för att öka jämställdhetsarbetet i förskolan och skolan. Vikten av att ha genuspedagoger som jämställdhetscoacher i varje kommun bör ingå i översynen.

Stockholm den 2 oktober 2009

Matilda Ernkrans (s)

Agneta Gille (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Carina Ohlsson (s)

Désirée Liljevall (s)

Fredrik Lundh (s)

Jan Björkman (s)

Marie Nordén (s)

Åsa Lindestam (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)