Gemensam vårdnad om barn från födseln

Motion 2010/11:C245 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

av Penilla Gunther m.fl. (KD)
kd557

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gemensam vårdnad om barn från födseln.

Motivering

Frågor har väckts kring vårdnaden om ett barn från dess födsel. Som det är idag måste mamman godkänna att pappan får del av vårdnaden vid ett besök på kommunens socialkontor, om de inte är gifta. Detta sker oftast i samband med att pappan skriver på faderskapsbeviset, och utan några problem. Men de gånger mamman säger nej till gemensam vårdnad behöver hon inte motivera det, och ingen utredning görs heller. Vill pappan ha del av vårdnaden får han i det läget vända sig till tingsrätten för att få en prövning.

Det enkla och självklara vore att pappan fick del av vårdnaden med samma namnteckning som för faderskapsbeviset. Skulle en mamma motsätta sig att en person är far till barnet för att hon vill få ensam vårdnad kan man fastställa faderskapet med dna-test, och därigenom får pappan del av vårdnaden.

Utgångspunkten måste vara barnets bästa, och det är ju som bekant tillgång till båda föräldrarna. Att båda föräldrarna från början har gemensam vårdnad oavsett om de bor tillsammans eller inte borde vara en självklarhet för att främja barnets bästa. Alternativet som det ser ut idag är segdragna och slitande förhandlingar i domstol, tvister som i 90 % av fallen vinns av mamman. De sista 10 % vinns inte alltid av pappan, utan där är det istället mor- eller farföräldrar eller fosterfamiljer som vinner.

Självklart bör det sunda förnuftet råda: om barnets ena förälder är dömd för ofredande eller misshandel av den andra parten, eller om han/hon har besöksförbud, måste restriktioner ges i möjligheten att få gemensam vårdnad eller besöksrätt.

Man har från Försäkringskassans sida de senaste åren uppmuntrat föräldrar som inte lever tillsammans, att försöka ha gemensam vårdnad och på det sättet också lösa ekonomiska förehavanden utan Försäkringskassan som mellanhand. Kanske en automatisk gemensam vårdnad vid barnets födsel om inga särskilda skäl i övrigt anges, kan vara ett steg på vägen för dem som får barn framöver?

Stockholm den 25 oktober 2010

Penilla Gunther (KD)

Annika Eclund (KD)

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25
Yrkanden (1)