Gårdsförsäljning

Motion 2014/15:844 av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD)

av Cecilia Widegren m.fl. (M, FP, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder som säkerställer lagutrymme för gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider.

Motivering

Sverige har i dag en folkhälspolitik som det finns all anledning att vara stolt över. Sedan 2006 har vår gemensamma förmåga att balansera en restriktiv politik med tillgänglighet och service till medborgarna stärkts. Symbiosen mellan ansvar och frihet har tydliggjorts. Politiken har tagit sitt ansvar.

Samtidigt finns det områden där det finns mer att göra. Områden som än inte nått sin fulla potential. Ett exempel på detta är gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider. Många av företagen som handhar denna typ av produkter är verksamma på landsbygden, långt ifrån de stora städernas mångfacetterade utbud. De lever i hög grad på sin attraktionskraft som turistmål och alla de upplevelser som hör därtill.

Dessa företag är viktiga av flera skäl. Dels så fyller de en funktion genom att utgöra hjärtat i en levande landsbygd. I många mindre samhällen, som träffats av urbaniseringens styrka, finns det oftast bara några få företag kvar. Dessa utgör kittet som håller ihop den lilla byn. Utan dessa skulle med all sannolikhet byn dö ut. Dels är det så att dessa företag var och en och tillsammans fungerar som en jobbmotor, en garant för jobb och tillväxt även utanför stadskärnorna. En funktion som är synnerligen viktig i värnet av de delar av Sverige som inte har lyxen att kunna välja och vraka bland företagsetableringar.

När det gäller argument som gör gällande att en förändring i en riktning för en mer tillåtande attityd gentemot gårdsförsäljning skulle vara ett hot mot folkhälsan så är dessa argument att anse som otillräckliga. Den lilla, lokala produktion som är aktuell exemplifieras av små kvantiteter inom ramen för en relativt sett hög prisbild. Det är till största del turister och finkänsliga experter som utgör en möjlig kundbas.

Att en verksamhet i denna ringa omfattning på något sätt skulle utgöra ett hot för det stora Systembolaget och dess roll inom ramen för det svenska monopolet är att dra allt för förhastade slutsatser. Vi menar att det är möjligt att förena en restriktiv alkoholpolitik med en öppning för små dynamiska gårdsbutiker att sälja sina högkvalitativa produkter. Det är dock viktigt att se över att svensk lagstiftning är förenlig med EU-rättsliga förutsättningar innan beslut tas.

Oavsett volym är det självklart att de kontrollmekanismer som omfattar Systembolaget även ska gälla för de som ämnar idka försäljning på en gård. Här finns det stora möjligheter till förkovran.

Regeringen skulle exempelvis kunna visa god vilja och initiera en gedigen utbildning för de producenter som kan vara aktuella. Genom att agera huvudman för kunskap, kontroll och kontinuerlig uppföljning visar staten att man är beredd att gå framåt tillsammans med de små företag som har en nyckelroll i arbetet med att säkra framtida jobb och tillväxt. Denna investering skulle sedan staten rent ekonomiskt kunna dra nytta av då det skapas fler växande företag och arbetstillfällen på landsbygden.

Att ge fler företag en reell möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt växa och utvecklas är avgörande för hur väl Sverige lyckas möta framtidens utmaningar, inte minst på välfärdsområdet. En lag som möjliggör gårdsförsäljning av öl, vin och cider skulle med detta som utgångspunkt vara ett steg i rätt riktning.

.

Cecilia Widegren (M)

Christer Nylander (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Sofia Damm (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)