Fungerande finansiella samordningsförbund i hela landet

Motion 2016/17:908 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av fungerande finansiella samordningsförbund som en del av rehabiliteringskedjan och av att aktivt främja förekomsten av dem i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns ett åttiotal finansiella samordningsförbund (Finsam) i Sverige och 240 av landets kommuner är med i något förbund. Finsam gör det möjligt till finansiell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting kring välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Samordningsförbunden kan bidra med mycket genom att utgöra en struktur för samverkan kring rehabilitering. En struktur som har visat sig vara hållbar och kunnat överbrygga samverkanssvårigheter mellan myndigheter. Genom samordning ökar Finsamdeltagarnas förtroende för myndigheterna, de upplever sig sedda, får stärkt självkänsla, upplever bättre hälsa och en ökad arbetsförmåga. De får hjälp att ta itu med de utmaningar som är hinder för egen försörjning. Samordningsförbunden är framgångsrika i uppgiften att få människor i arbete och egen försörjning.

Antalet samordningsförbund i landet har ökat och det är viktigt att de statliga medlen följer med i samma takt. De ekonomiska resurserna ser också väldigt olika ut på olika ställen i landet. Lägg där till att samordningsförbunden inte finns överallt och det riskerar att bli ett lotteri för den som behöver hjälp att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Det är ett problem att det ser så olika ut över landet när vägarna tillbaka till arbetsmarknaden måste vara goda överallt.

Samordningsförbunden är ett bra verktyg för att hjälpa människor tillbaka in på arbetsmarknaden, och är därför även ett viktigt verktyg i kampen mot arbetslösheten. Det är viktigt att regeringen även fortsatt arbetar för att främja samordningsförbunden.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)