Frusen sjukpenninggrundande inkomst, SGI, vid utflytt från Sverige

Motion 2017/18:2023 av Anette Åkesson (M)

av Anette Åkesson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att frysa svenska medborgares sjukpenninggrundande inkomst vid utflyttning från Sverige och att denna sedan återupptas på samma nivå för att öka incitamentet för hemflytt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att människor bor och arbetar i olika länder är en fördel, både för individen och för samhället. Inte minst är den fria rörligheten en av de fyra grundfriheterna i Europeiska unionen. Många svenskar flyttar ut från och tillbaka till Sverige, ofta på grund av arbete eller studier. Drygt 660 000 svenskar uppskattas bo utomlands. Antalet lär inte minska i den globaliserade värld vi lever i. Det är angeläget att in- och utflyttning sker så smidigt som möjligt och att det inte uppstår hinder i onödan. 

Ett problem som organisationen Svenskar i världen har uppmärksammat är att när en svensk medborgare idag flyttar utomlands och folkbokför sig utanför Sverige nollställs den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Det betyder att en person som återinvandrar till Sverige måste jobba upp sin SGI från noll igen. Det riskerar att minska benägenheten att flytta tillbaka till Sverige, inte minst för barnfamiljer. 

Ett alternativ vore att svenska medborgare som flyttar från Sverige får sin SGI fryst vid den nivå man har vid den tidpunkten när man skriver ut sig från Sverige. När man sedan flyttar hem igen återupptas den på samma nivå.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen kom i mars 2016 med sitt slutbetänkande SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring men där tas inte denna frågeställning upp.

Anette Åkesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)