Framtiden för Synskadades museum

Motion 2004/05:Kr259 av Kaj Nordquist (s)

av Kaj Nordquist (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om framtiden för Synskadades museum.

Motivering

Museets verksamhet bärs upp av tre bärande idéer:

  • att sprida information om synskadade och synskador

  • att fungera som rådgivande i tillgänglighetsfrågor mot museivärlden

  • att samla, vårda och visa synskadades kulturarv samt att genom utställningsverksamheten belysa synskadades situation och levnadsförhållanden. Det handlar t.ex. om att skildra synskadades möjligheter till studier och arbete, hur synskadade kan läsa, möjligheter till fritidsverksamhet.

Museet är inrymt på adressen Sandsborgsvägen 50. Utställningsytan är 450 kvad­ratmeter. I denna yta ingår bl.a. en föreläsningslokal och ett "Sinnenas rum" där besökarna får förflytta sig i totalt mörker för att bl.a. få en upplevelse av hur det är att inte kunna använda synen. Därutöver finns magasinsutrymmen och arkiv motsvarande ca 200 kvadratmeter. Antalet besökare är 3000 om året. Museet håller öppet en vardag i veckan för spontanbesök och öppnar därutöver för större eller mindre grupper på avtalade tider. Skolklasser och olika yrkesutbildningar är bland de flitigaste besökarna i museet.

Synskadades Riksförbund (SRF) har för sin del konstaterat att man inte har pengar att fortsätta driften av museet. Förbundet har därför beslutat att lägga ned museet och avveckla verksamheten från den 1 juli 2005 om inte ekonomiskt stöd kan erhållas tidigare. Följden blir att det enda museum som finns med specialinrikting på funktionshinder upphör och att den resurs som finns till stöd för det allmänna Musei-Sverige kring tillgängliggörande av museer för funktionshindrade också försvinner.

Stockholm den 29 september 2004

Kaj Nordquist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)