Förtryck och våld på asylboenden

Motion 2015/16:785

av Robert Hannah (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att principen bör vara att det är den som mobbar, diskriminerar eller förtrycker som ska flyttas från asylboenden och inte den som blir mobbad, diskriminerad eller förtryckt, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att både privat och offentligt styrda asylboenden ska ha handlingsplaner för hur man agerar mot mobbning, förtryck och våld på asylboenden, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att både privat och offentligt styrda asylboenden ska ha handlingsplaner för hur man säkerställer kvinnors samt sexuella och religiösa minoriteters trygghet på asylboenden, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att privat styrda asylboenden genom avtal ska förpliktigas att skydda asylsökande från diskriminering, mobbning och förtryck från andra asylsökande och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning ska tillsättas för att se hur kvinnors och minoriteters rättigheter och boendesituation i asylboenden kan stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Migrationsverket har ansvar över boendemiljön på asylboenden. När människor söker sig till Sverige söker de just frihet, och det är viktigt att vi erbjuder det.

Under sommaren har det framkommit uppgifter om religiös förföljelse av kristna i boenden för asylsökande. Enligt bland annat tidningen Östra Småland ska kristna asylsökande ha utsatts för såväl hot som trakasserier. Bland annat fick de inte ha kristna symboler, som kors runt halsen, och var inte välkomna in i gemensamma utrymmen när aggressiva islamistiska asylsökande var där. Det är totalt oacceptabelt att förflytta den extrema kristofobi som finns i Mellanöstern till Sverige. Sverige ska vara en fristad för alla asylsökande, inklusive kristna asylsökande, varför det är väldigt besvärande fakta att personerna som utsatts för kristofobi frivilligt lämnade asylboendet i stället för förövarna. Därutöver har det även framkommit uppgifter om hbtq-personer som tvingats lämna sina asylboenden efter att ha blivit utsatta för extrem homofobi. Utvecklingen är högst oroande.

Det är av yttersta vikt att samhället redan i början av asylmottagandet markerar att vi i Sverige inte tolererar diskriminering på grund av religion, etnicitet, synen på kvinnor eller någon typ av sexuell läggning. Om vi inte är tydliga redan vid mottagandet kommer det att bli ännu mer problematiskt att markera mot dessa småpåvar senare under deras tid i Sverige.

När vi hanterar dessa typer av ärenden på asylboenden måste ett brottsofferperspektiv tillämpas. De som flyr till Sverige kom hit på grund av brist på trygghet, och de är i en beroendeställning gentemot den svenska staten. Det är vår uppgift att se till att de erbjuds den absoluta trygghet de kan få. De kan inte språket, känner inte till kulturen eller vet inte hur det svenska samhället fungerar. De vet inte vem de eventuellt ska vända sig till om de blir utsatta för mobbning eller brott.

Mot bakgrund av de berättelser som har framkommit är det tydligt att det finns brister i systemet. Migrationsverket behöver därför få i uppdrag att ta fram handlingsplaner för att motverka diskriminering, våld och förtryck på asylboenden, man behöver ha tydligare avtal med privata asylboenden om deras ansvar och man behöver se över hur man arbetar med trygghetsfrågor för minoriteter och kvinnor.

Robert Hannah (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (5)