Förstärkt elevhälsa

Motion 2016/17:451 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förslaget om förstärkt elevhälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fysisk inaktivitet blir mer förekommande bland unga. Detta riskerar leda till övervikt, benskörhet och nedstämdhet bland unga. Trots allt är hälsoläget bland unga i många fall bra, men det finns problem med övervikt och metabola sjukdomar, samt besvär med smärta i rörelse- och stödjeorganen. Konditionsnivåerna hos unga i tonåren verkar också sjunka och fler barn och unga har problem med psykiska besvär samt symptom som spänningshuvudvärk, ont i magen, nacke och axlar.

Moderaterna och Alliansen har sett problemet med ökande fysisk inaktivitet bland barn och unga. I vårt valmanifest föreslår vi bland annat att utöka antalet idrottstimmar i skolan med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning på 20 procent. Daglig fysisk inaktivitet är också en förutsättning. Bunkeflomodellen är en framgångsrik modell, som gett goda resultat bland barn och unga.

Skol- och fritidsaktiviteter är ur en hälsosynpunkt viktigt och en rättighet för alla barn och unga. Kommuners och landstings folkhälsouppdrag måste ta hänsyn till att alla barn oavsett funktionshinder, kön, ekonomisk, social eller etnisk bakgrund ska inkluderas. Detta med tanke på att elever som har kroppsliga och neurologiska begränsningar deltar i skolgymnastiken i lägre utsträckning än andra. Detta kan åtgärdas genom att ge elever som behöver mer stöd för fysisk aktivitet.

Fysioterapeuter har en roll i att främja motorisk utveckling, stärka fysisk självkänsla, fysisk aktivitet som kan förbättra elevers arbetsmiljö och förutsättningar att ta del av undervisningen.

Fysioterapeuter eller idrottslärare definieras dock inte i skollagen som en av de grundläggande kompetenserna för elevhälsan. Där hälso- och sjukvården går mot ett teamarbete där olika kompetenser och professioner bidrar utifrån sin kompetens. Fysioterapeuter kan också bidra till att stärka lärare och få dem att må bättre, för att de bättre ska leva upp till det uppdrag som de har.

Tillsammans med skolsköterskor, läkare, kuratorer och psykologer och idrottslärare, kan fysioterapeuter, i skolans elevvårdande team, bidra med sina specialkunskaper om hälsa i rörelseapparaten och en helhetssyn om barns och ungas förutsättningar. Det är min mening att även fysioterapeuter får en roll inom elevvården. Detta bör regeringen ges tillkänna om, för att barn och unga får en ökad möjlighet till en balanserad fysisk och mental hälsa, samt en sundare livsstil.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)