Försäkringsutbetalningar för efterlevande

Motion 2007/08:C390 av Anita Brodén (fp)

av Anita Brodén (fp)
fp1489

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordning mellan myndigheter samt automatisk försäkringsutbetalning till efterlevande.

Motivering

Vid byte av bostad krävs endast en adressändring på ett papper och alla berörda myndigheter blir underrättade. Samordning mellan myndigheter sker dessvärre inte vid dödsfall – då efterlevande skulle behöva det som mest. Försäkringsbolagen har ingen skyldighet att hålla sig underrättade när någon dött och meddela efterlevande att den avlidne hade en försäkring hos dem. Det som den avlidne tidigare sparat i en livförsäkring syns inte i aktuella papper. De efterlevande måste själva ringa till samtliga försäkringsbolag för att ta reda på om den avlidne hade tecknat någon försäkring hos dem. Detta gäller även försäkringar som tecknats genom ett fackligt förbund. En del anförvanter har ingen kännedom om detta förfaringssätt, medan andra känner till systemet men anser det vara psykiskt påfrestande att själva tvingas ta dessa kontakter.

Samordning mellan myndigheter

Det är anmärkningsvärt att anhöriga inte får kännedom om medel som de skulle vara berättigade till, inte minst i vårt datoriserade samhälle. Skattemyndigheten skickar inte ut dödsfallsintyget automatiskt. Pensionsutbetalningen, där det var aktuellt, stoppas inte heller automatiskt, utan den anhörige får, om anförvant ej meddelat dödsfallet, senare återbetala beloppet i efterhand. Ansökan till Försäkringskassan måste ske inom tre månader för att man inte ska gå miste om retroaktiv änkepension.

Det borde på ett enkelt sätt finnas möjligheter att förenkla åtminstone denna typ av hantering speciellt med tanke på att denna byråkrati ökar frustrationen för människor som befinner sig i en redan svår och utsatt situation. I den aviserade försäkringsavtalslagen bör regler om samordning mellan myndigheter samt automatisk försäkringsutbetalning till efterlevande ingå. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2007

Anita Brodén (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)