Företagshälsovården måste kvalitetssäkras

Motion 2017/18:2678 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)

av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en obligatorisk och oberoende kvalitetssäkrad företagshälsovård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns det drygt 4 miljoner arbetstagare och de går att dela upp i fyra ungefär lika stora grupper där

-1 miljon har företagshälsovård (FHV) som lever upp till förväntningarna på en kvalitetssäkrad FHV

-1 miljon har FHV men med ett nollavtal, vilket innebär att arbetsgivaren beställer insatser vid behov

-1 miljon som har FHV som ligger någonstans mellan en fullgod FHV och nollavtal.

-1 miljon saknar FHV-anslutning

Nuvarande regering tilldelar resurser åt företagshälsovården för att stärka kompetensförsörjningen inom densamma. Det är bra att regeringen inser allvaret i ett bortprioriterat arbetsmiljöarbete, men det finns mer att göra för att komma till rätta med bristerna i arbetsmiljön på den svenska arbetsmarknaden.

Företagshälsovården är lagstiftad, den ska finnas tillgänglig för arbetstagare vid behov. Men utformningen av lagen säkerställer inte kvaliteten på den. För att företag ska kunna spara pengar så tecknas därför ibland ett noll-avtal, där tjänster köps mot avrop när det behövs.

Allra mest utsatta för bristfällig arbetsmiljö är kvinnor inom LO-yrken. Det handlar om kontaktnära yrken och fysiskt tunga arbetsuppgifter. Därmed kan vi också se att det är kvinnorna som drabbas hårdast av bristen på en kvalitetssäkrad FHV.

Målet är självklart en nollvision när det kommer till arbetsrelaterade skador, men när det väl handlar om en arbetsskada så ska arbetstagaren vara säker på att det finns en företagshälsovård att räkna med. Arbetsskadorna är idag många, men det behövs en FHV som möter upp det kvalitetsmässiga behov som finns. Med målet om att alla arbetstagare ska ha rätt till en kvalitetssäkrad FHV innebär att förbättringar skulle behöva göras på tre fjärdedelar av arbetsmarknaden.

Det finns idag ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där FHV är inkluderat. I och med bristen på kvalitetssäkrad FHV är risken stor att många arbetsgivare bryter mot den systematiska arbetsmiljö-föreskriften. Det bör ses över att införa en obligatorisk, oberoende FHV med branschkunskap som arbetar förebyggande och som omfattar alla arbetstagare. Via arbetsmiljölagstiftning behöver en gemensam kvalitetssäkring av FHV garanteras.

Mattias Jonsson (S)

Anna Johansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)