Fördelningen av väganslagen utmed en och samma riksväg

Motion 2003/04:T375 av Bengt-Anders Johansson och Magdalena Andersson (m)

av Bengt-Anders Johansson och Magdalena Andersson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undersöka tillämpningen av Vägverkets fördelning av väganslagen utmed en och samma riksväg.

Motivering

Jönköping och Halmstad är viktiga målpunkter i kraft av att vara residensstäder, högskoleorter. Jönköping utgör dessutom ett kommunikationscentrum där väg, järnväg och flyg kan kopplas samman. Tung trafik från företagandet i den sydvästra delen av Jönköpings län (Gnosjöregionen) som skall antingen till Halmstad hamn eller söderut mot Öresundsregionen använder riksväg 26 som transportled.

De flesta sommarstugorna i Halmstadsområdet ägs av människor från Gnosjöregionen i Jönköpings län, vilket gör att vägen är en viktig veckoslutsnerv för många. Riksväg 26 utgör dessutom inkörsporten till Inlandsvägen söderifrån, vilket gör den till det självklara alternativet för den som vill färdas av mer turistiska skäl och är därför en mycket uppskattad turismväg.

Riksväg 26 med sträckning mellan Jönköping och Halmstad passerar fem kommuner, två län, två landstingsområden och två vägregioner.

I nuläget skiljer sig standarden mellan å ena sida Jönköpings län och å andra sidan Hallands län på ett iögonfallande sätt. I Halland med en annan vägregion finns för närvarande viltstängsel uppsatt från Halmstad och fram till länsgränsen mot Jönköping. Trots ivriga påtryckningar till Vägverket Sydost har endast några km försetts med viltstängsel inom dess ansvarsområde som omfattar ca 80 km av riksväg 26.

Under de senaste åren har mycket stora förbättringar på riksväg 26 fullgjorts i Hallands län med vajerräcken, avkörningsramper, brobreddningar, nya vägrenar med avkörninsvägrenar, rondeller etc.

Den allmänna frågan från befolkningen som trafikerar vägen är om det är samma land som kan fördela pengar så annorlunda. De senaste trafikstyrnings­åtgärderna som vidtagits i Smålandsstenar och som borde kommit i samband med förbifarten har nu förvärrat flödet genom samhället. Där passerar 11 000 fordon/dygn, varav 12 procent är tung trafik. Riksväg 26 genom Smålandsstenar är 7 km lång med hastighetsbegränsningar 70/50/30 km/h. Genomfarten utgör därför ett effektivt transporthinder med tillväxtförluster som följd. Dessutom är detta en av få kvarvarande genomfarter med denna standard i Sverige.

Regeringen måste därför göra sig bekant med situationen och därefter vidta åtgärder i det fall de båda vägdistriktens prioriteringar inte sammanfaller med ett nationellt perspektiv.

Stockholm den 3 oktober 2003

Bengt-Anders Johansson (m)

Magdalena Andersson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)