Förbud mot bilar som drivs med fossila bränslen

Motion 2009/10:T491 av Ulf Holm och Peter Rådberg (mp)

av Ulf Holm och Peter Rådberg (mp)
mp864

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga fram lagförslag om ett förbud i Sverige mot att sälja nytillverkade bilar som drivs med fossila bränslen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för ett förbud inom EU mot att sälja nytillverkade bilar som drivs med fossila bränslen.

Motivering

Klimatforskare förutspår att kraftfulla effekter kommer att påverka jordens människor och ekosystem på grund av de framtida klimatförändringarna. För att minska effekten av dessa klimatförändringar behöver vi människor kraftigt minska utsläppen av växthusgaser, så som exempelvis koldioxid. Den sektor som främst bidrar till utsläppen av koldioxid är transportsektorn. Inte minst bilar som använder fossila bränslen står för en stor andel. För att sätta press på transportsektorn tror vi att det behövs ett årtal efter vilket det råder ett förbud mot att använda fossila bränslen i Sverige.

Vi är övertygade om att det finns stora möjligheter inom transportsektorn att ställa om. Den 15 september 2007 satte biltillverkaren Ford ett nytt rekord. Det var dess bränslecellsbil som klarade att köra i över 320 km/h, och detta visar att tekniken nu utvecklas på allvar.

Man kan också se på försäljningen av miljöbilar i Sverige idag för att förstå att såväl konsumenter som producenter är beredda att bidra till en omställning. De senaste åren har andelen miljöbilar som säljs i Sverige ökat kraftigt, dels mot bakgrund av att regeringen haft en miljöbilspremie, dels för att de ökade priserna på bensin gjort att många efterfrågar bensinsnåla bilar. Utvecklingen går utan tvekan i rätt riktning men det behövs troligen göras mer.

En omställning är helt nödvändig. Redan nu bör regeringen lägga fram ett lagförslag som anger vid vilket år det ska vara förbjudet att sälja nytillverkade bilar som drivs på fossila bränslen. Det ger tydliga spelregler för företag och enskilda. Exakt årtal kan diskuteras men det bör ligga några år framöver, t.ex. någon gång kring 2015.

Självklart är det bäst om flera länder kan komma överens om en gemensam kraftfull linje och skapa en marknad för andra lösningar. Därför bör Sverige verka för att driva samma linje i EU som det svenska, dvs. ett förbud att sälja nytillverkade bilar som drivs på fossila bränslen.

Givetvis är det så att det behövs omställningsregler för de bilar som finns i bilparken och som går på fossila bränslen. Vi är dock övertygade om att priset på fossila bränslen kommer att öka så mycket att andelen bilar som drivs på fossila bränslen kommer att fasas ut ganska snart.

Omställningen till en hållbar energianvändning kan t.ex. ske genom att subventionerna ökas kraftigt på alternativa fordon och drivmedel och genom andra ekonomiska styrmedel.

Stockholm den 5 oktober 2009

Ulf Holm (mp)

Peter Rådberg (mp)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (2)