Förbättring av infrastrukturen i Västra Götaland

Motion 2003/04:T519 av Claes Västerteg m.fl. (c)

av Claes Västerteg m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i sina beslut om infrastruktursatsningar för perioden 2004–2015 på ett bättre och mer rimligt sätt tillgodoser trafiksäkerhet, miljö och utvecklingsmöjligheter i Västra Götaland.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av E 6, riksväg 45, E 20 och riksväg 40.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsningar på bärighet, tjälsäkerhet och rekonstruktion i Dalsland och Sjuhärad.

Motivering

Sverige behöver god tillväxt. Västra Götaland har stora förutsättningar att fortsatt få en god ekonomisk tillväxt. Otillräckliga satsningar på transportinfrastrukturen riskerar att hämma denna för landet så viktiga utveckling. En stor del av Sveriges export- och importflöden går genom eller till/från regionen vilket gör att det är av stor nationell betydelse att det finns ett väl fungerande transportsystem i Västra Götaland.

Utbyggnaden av såväl väg- som järnvägsnät i Västra Götaland har av olika skäl blivit eftersatt. Bristerna på E 6, riksväg 45, E 20 och riksväg 40 är redan i dagsläget stora samtidigt som trafiken, inte minst godstransporterna, växer kraftigt. Flera vägar i Västra Götaland tillhör landets mest olycksdrabbade. Kapaciteten på järnvägarna – Norge/Vänernbanan, Västra Stambanan, Kust-till-kust-banan och Västkustbanan – in mot och genom Göteborg i kombination med nuvarande sträckstation är otillräcklig och ett hinder för en önskad utveckling av tågtrafiken. Bl a gäller detta för utbudet av regional trafik där det finns en politisk vilja i Västra Götaland att satsa på en kraftfull utveckling av den spårbundna kollektivtrafiken.

Väg- och järnvägsanknytningarna till de nationellt viktiga målpunkterna Göteborgs hamn och Landvetter flygplats har påtagliga brister.

En av de starkaste möjligheterna att stimulera den ekonomiska tillväxten ligger i att förbättra infrastruktur och trafikutbud så att kundunderlag och arbetsmarknad vidgas genom s k regionförstoring. I Västsverige finns en stor potential för regionförstoring framförallt genom utbyggnad av järnvägssystemet. Exempelvis kan arbetsmarknaderna i Varberg, Borås, Trollhättan/
Vänersborg och Uddevalla integreras med arbetsmarknaden i Göteborg och på så vis både stärka tillväxten och sprida den till fler geografiska områden. Vidgade arbetsmarknader bidrar också till ökad jämlikhet.

En fråga som är viktig för regionen är även satsningarna på bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion som numera inryms i Vägverkets planering. Behovet i vår del av landet är särskilt stort i Dalsland och Sjuhärad. Tyvärr sker fördelningen av medel för att förbättra bäringen i allmänhet utefter var vägarna befinner sig rent geografiskt istället för att utgå från vägens kvalitet. Eftersom Dalsland och Sjuhärad inte är klassificerade som skogslän blir därför dessa två områden förfördelade vid fördelningen av pengar.

Konsekvenserna av den otillräckliga transportinfrastrukturen i Västra Götaland blir lägre tillväxt, onödiga trafikolycksoffer, sämre miljö och ökade svårigheter att uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Politiskt har vi från Västra Götaland en stor enighet beträffande vilka åtgärder som behöver genomföras och om vad som är viktigast. Under den genomförda investeringsplaneringen har vi utvecklat en process där politiska företrädare för kommuner och Västra Götalandsregionen efter dialog med många andra intressenter gemensamt kommer fram till de avvägningar och prioriteringar som behöver göras. Detta finns uttryckt i Västra Götalandsregionens yttrande över Banverkets och Vägverkets förslag till nationella investeringsplaner samt i regionens förslag till regional infrastrukturplan.

I augusti 2003 överlämnades en skrivelse – undertecknad av samtliga 49 kommunstyrelseordförande och av regionstyrelsens ordförande – till ansvarigt statsråd. I skrivelsen anförs, mot bakgrund av den ovan tecknade situationen vad gäller transportinfrastrukturen, att vi inte kan förstå hur statens trafikverk kan föreslå så blygsamma satsningar på väg- och järnvägsnäten i Västra Götaland som nyligen presenterats av Vägverket och Banverket. Vi anser också att planeringsramen för åtgärder i den regionala infrastrukturen bättre måste beakta de stora behoven och trafikbelastningen i regionen.

Stockholm den 7 oktober 2003

Claes Västerteg (c)

Åsa Torstensson (c)

Annika Qarlsson (c)

Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (3)