Föräldrapenning

Motion 2012/13:Sf260 av Patrick Reslow och Anders Hansson (M)

av Patrick Reslow och Anders Hansson (M)
M1569

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket för utbetalning av föräldrapenning.

Motivering

Till skillnad från gifta föräldrar måste sambor som får barn bege sig till socialnämnden för att underskriva papper för att fastställa faderskapet. Detsamma gäller i det fall samborna vill ha gemensam vårdnad av barnet. I de flesta fall infaller denna process en tid efter barnets födelse, vilket bl.a. innebär att barnet enligt lag betraktas som faderlös.

Konsekvenserna av denna bisarra situation – grundad på en omodern och otidsenlig lagstiftning – uppmärksammades i media under hösten/vintern 2010. I Svenska Dagbladet kunde vi då läsa om det nyblivna sammanboende föräldraparet, där modern en månad efter barnets födelse – och innan besöket hos socialnämnden för underskrivande av papper om fastställande av faderskap och gemensam vårdnad genomförts – drabbades av en stroke och således inte kunde medverka vid pappersexercisen. På grund av att faderskapet inte hunnit fastställas blev istället barnet jourhemsplacerat hos sin fader. För att detta skulle kunna göras var fadern tvungen att visa utdrag ur brottsregistret. Som om inte denna kränkning var nog nekades fadern dessutom föräldrapenning, med hänvisning till att faderskapet inte fastställts. Istället tvingades han leva på sjukpenning.

För att föräldrapenning skall kunna utbetalas måste faderskapet fastställas och i den ovan nämnda situationen innebär detta att fadern måste bli stämd av sitt barn för att kunna fastställa släktskapet med hjälp av dna-test. Först när en sådan domstolsprocess är klar kan föräldrapenning utbetalas. Därefter måste fadern stämma modern ifall han vill ha gemensam vårdnad av barnet. Nuvarande lagstiftning är på denna punkt mycket tydlig.

Ur ett barnperspektiv är gällande regelverk under inga omständigheter acceptabelt. Varför skulle inte nödvändiga papper kunna skrivas under redan när föräldrarna kommer i kontakt med mödravårdscentralen under graviditeten? En översyn, modernisering och förenkling av regelverket kring utbetalning av föräldrapenning är således önskvärd.

Stockholm den 27 september 2012

Patrick Reslow (M)

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)