Föräldraledighetslagen

Motion 2010/11:A370 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (S)

av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (S)
s97003

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i motionens riktning av förändringar i föräldraledighetslagen (1995:584).

Motivering

I dag får föräldraledighet delas upp på högst tre perioder under ett kalenderår enligt 10 § i föräldraledighetslagen. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades. Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m. eller ledighet för föräldrautbildning m.m. enligt lagen om allmän försäkring.

Vi föreslår att man ska ha möjlighet att delta i utbildningar och konferenser på sin arbetsplats under tiden man är föräldraledig utan att det påverkar föräldraledigheten. Syftet med den föreslagna förändringen är att ge möjlighet att hålla sig ajour med sitt arbete och därmed underlätta återgången till arbetet efter föräldraledigheten. Förändringen bör göras så att man ska kunna dela upp föräldraledigheten på fler än tre perioder per kalenderår.

Stockholm den 21 oktober 2010

Gunnar Sandberg (S)

Marie Nordén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)