Flygskatt

Motion 2017/18:1348 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell flygskatt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett utav Europas mest glesbefolkade länder. För att människor ska kunna arbeta och bo i hela vårt land utgör därför flyget en viktig del av det samlade transportsystemet. Trots detta har regeringen aviserat att man vill införa en flygskatt. Införandet av denna typ av skatt skulle slå hårt mot jobb och sysselsättning då luftfarten skapar 80 000 direkta arbetstillfällen plus 100 000 jobb inom den svenska turistnäringen.

Det svenska inrikesflyget står idag för 1 % av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 %. Beräkningar har visat att flygskatt är ett mycket ineffektivt sätt att minska utsläppen. Den potentiella utsläppsminskningen är cirka 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp, ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut på 48 timmar. Är regeringens syfte med att införa en flygskatt att reducera utsläppen av växthusgaser är risken stor att detta verktyg är kontraproduktivt. Höjda biljettpriser och ett minskat antal avgångar leder troligen till att fler tar bilen, vilket istället innebär ökade utsläpp. Ett förslag om flygskatt togs fram av den tidigare socialdemokratiska regeringen 2006. Förslaget mötte då hård kritik från flera remissinstanser och genomfördes aldrig.

Ett flertal av våra europeiska grannar har prövat att införa en flygskatt för att sedan ta bort den. Till dessa hör bland annat Danmark, Nederländerna och Irland där de samhällsekonomiska konsekvenserna visade sig vara alltför negativa. Internationell erfarenhet visar att flygskatt innebär en förlustaffär för statskassan, vilket i sin tur innebär minskade resurser för till exempel klimatinvesteringar. En flygskatt skulle sammanfattningsvis alltså leda till färre jobb, försvåra för flyget att genomföra sin gröna omställning och försämra tillgängligheten i Sverige. Regeringen bör därför bevara nuvarande beskattning på flygtrafik.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)