Flygskatt

Motion 2017/18:1281 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om flygskatt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens beslut att presentera en nationell flygskatt är djupt beklagligt då det är en ensidig nationell skatt som snedvrider konkurrensförhållanden i Sverige samtidigt som de positiva miljöeffekterna är ytterst marginella. Flygskatter har tidigare prövats eller diskuterats i bland annat Danmark, Nederländerna och Irland och samtliga har sedan slopat den på grund av dess negativa effekter för ekonomin.

Det hade varit väsentligt mer rationellt att eftersträva internationella överenskommelser om flygets utsläpp. Sverige bör därför i stället ansluta sig till ICAO:s internationella överenskommelse om flygets utsläpp och fortsätta att driva på för att stärka de internationella reglerna på detta område. Flygskatteutredningen som presenterades under våren 2017 framhåller att flygskatten endast har en mycket begränsad klimateffekt eftersom ungefär 40 procent av resenärerna kommer att byta till andra trafikslag och då främst bilen.

Det som är mest allvarligt är att en nationell flygskatt försvagar konkurrenskraften och slår hårdast mot de delar av Sverige som har stora avstånd. Det blir följaktligen svårare att leva, bo och driva företag utanför storstäderna genom den flygskatt som regeringen har föreslagit. Det finns därför starka skäl till att riksdagen bör avslå regeringens förslag på införandet av en ny flygskatt. 

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)