Flygets betydelse för Gotlands utveckling

Motion 2016/17:1631 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Långsiktiga och hållbara förutsättningar för flygtrafiken till och från Gotland är avgörande för regionens utveckling och tillväxt i framtiden.

Förra året ökade antal passagerare som reste till och från Visby Airport med sex procent. Swedavias passagerarstatistik för första halvåret 2016 visar att utvecklingen fortsätter i samma riktning.

De framväxande möjligheterna att resa med flyg till och från Gotland skapar gynnsamma förutsättningar För både besöksnäringen, privatresandet och resten av det gotländska näringslivet. För att möta den ökade efterfrågan har Visby Airport påbörjat en ombyggnation, med nödvändiga investeringar de närmaste 30 åren. Detta är av yttersta vikt för att dels kunna möta den ökande arbetspendlingen, dels för att kunna möta den växande besöksnäringen och privatresandet till och från Gotland.

Trafiksystem som omfattar Gotland måste klara av att upprätthålla en tät och regelbunden trafik året om, men framförallt måste de klara av de tillfälliga kraftiga volymökningar av resande under de perioder då resandet till Gotland är som allra störst. Således är flygtrafiken till och från Gotland ett oundgängligt komplement till färjorna för att binda samman Gotland med resten av Sverige, och skapa goda förutsättningar för näringsliv, utveckling och tillväxt.

Det är därför av yttersta vikt att staten tar ett huvudsakligt ansvar för att Gotland effektivt binds samman med resten av Sverige. Regeringen bör kontinuerligt följa upp de gotländska kommunikationernas utveckling i allmänhet och flygets förutsättningar i synnerhet.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)