Fler åtgärder mot rökning

Motion 2017/18:242 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot exponering av tobak och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av flera rökfria miljöer och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om licensiering av tobaksförsäljning och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett högre pris på tobak och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa plain pack/neutrala cigarettpaket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tobak består av torkade blad från tobaksplantan som har använts av människor under flera tusen år, framförallt i Centralamerika. På 1500-talet kom tobaken till Europa. I tobak finns ämnet nikotin som är ett centralstimulerande medel som är väldigt beroendeframkallande och giftigt i stora mängder. Rökning står för en stor del av alla dödsfall i Sverige. Rent nikotin är så giftigt att det är helt förbjudet att hantera.

När man röker tobak når nikotinet hjärnan inom 10–20 sekunder. När man snusar tar det längre tid för nikotinet att nå hjärnan, men personer som snusar har ofta en mycket högre dos nikotin i blodet under en längre tid än den som röker cigaretter. Många av de som börjar röka blir beroende. Då kan det vara svårt att sluta. Många rökare har någon gång försökt eller velat sluta. 50–75 % av rökarna vill sluta och 50 % av snusarna vill sluta. Uppskattningsvis dör varannan vanerökare i förtid och vanerökning förkortar livet i genomsnitt med tio år. Socialstyrelsen uppskattar att ca 36 000 personer dog i Sverige mellan år 2010 och 2012 i rökorsakade dödsfall, det vill säga ca 12 000 personer per år.

Här är några exempel på sjukdomar som kan orsakas av rökning: cancer i lungor, mun, luftstrupe, matstrupe, urinvägar, lever och benmärg. KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), multipel skleros, giftstruma, kärlkramp och psoriasis. Rökning drabbar inte bara personen som röker, passiv rökning kan också orsaka många sjukdomar, till exempel finns en ökad risk för både lungcancer och hjärtinfarkt.

Även snus påverkar kroppen negativt. Sambanden mellan cancer och snus är inte lika kraftiga som mellan cancer och rökning. Men det finns studier som har visat på en högre risk för cancer i munnen och bukspottkörteln, det finns också en högre risk för hjärtinfarkt, stroke och skador på tandköttet.

Andelen unga rökare fortsätter att minska totalt sett, men minskningen går långsammare än förut. Det finns också en tendens till att den dagliga rökningen ökar bland de 17-åriga pojkarna. Rökarnas tre viktigaste skäl för att sluta röka är att det är dyrt, att det är farligt för hälsan och att det är dåligt för utseendet.

Med hänvisning till ovanstående är det viktigt att man förbjuder exponering och att man inte får göra reklam för tobak på säljställen. All tobak skall förvaras i neutrala skåp utan reklam.

Det behövs fler rökfria miljöer som t ex lekplatser, entréer, badplatser. Allt i syfte att skydda barn då dessa platser givetvis ska vara tillgängliga för alla.

Licensiering av tobaksförsäljning innebär att om man inte följer de regler som finns, tex åldersgräns, förlorar man rätten att sälja.

Priset för tobak är för lågt. Det måste bli högre pris på tobak. Barn och unga är mycket priskänsliga, som framkommer ovan. Detta behöver utredas.

Plain pack eller neutrala paket är mycket viktigt att genomföra. Förpackningen är i dag en mycket viktig reklamplats för tobaksbolagen och det lockar ungdomar och även äldre att köpa och nyttja detta farliga beroendeframkallande gift.

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (5)