Finansiering av kvinnligt företagande

Motion 2009/10:N439 av Ronny Olander och Inger Jarl Beck (s)

av Ronny Olander och Inger Jarl Beck (s)
s32038

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering av kvinnligt företagande.

Motivering

Kvinnliga företagare söker i lägre utsträckning lån för att driva sina företag, jämfört med manliga företagare enligt uppgifter från det statliga Tillväxtverket, som tidigare hette Nutek.

Kvinnor räknar i större utsträckning än männen med att betala tillbaka sina lån, men detta belönas inte med beviljande av lån från bankerna. Färre kvinnor än män får del av stöden och med klart lägre belopp, visar Tillväxtverkets granskning.

De villkor som är knutna till de olika stöden är ofta sådana att de – oavsiktligt och omedvetet – missgynnar företag som är vanligare bland kvinnor. För att upptäcka denna dolda diskriminering gäller det att gräva djupare och ifrågasätta många etablerade sanningar, klargör en kvinnlig soloföretagare i en färsk granskningsrapport.

I en tidigare publikation från Tillväxtverket framgår det att kvinnor får lån i lägre utsträckning för att de driver företag i branscher som är mindre kapitalkrävande eller att kvinnor inte går till banken eftersom de redan i förväg förväntar sig att få avslag på en låneansökan.

De flesta kvinnor startar företag i branscher med litet kapitalbehov och eventuellt inte heller med några säkerheter i företaget, vilket påverkar möjligheterna att få lån. Kvinnor har också, i genomsnitt, lägre lön och disponerar mindre pengar än män, vilket kan påverka både deras benägenhet att söka lån och bankers benägenhet att låna ut pengar.

Det är viktigt att regeringen säkerställer att den finansiering och rådgivning till småföretagare som sker via Almi och Tillväxtverket inte innebär att kvinnor missgynnas, utan att de ges samma möjligheter som män att starta, finansiera och driva företag.

Stockholm den 2 oktober 2009

Ronny Olander (s)

Inger Jarl Beck (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)