Fast förbindelse över Östersjön

Motion 1990/91:T919 av Jan Strömdahl (v)

av Jan Strömdahl (v)
Östersjön är snart inte ett riktigt hav. När broarna över
Öresund och Stora Bält förverkligats blir Östersjön i själva
verket en insjö med begränsat utbyte med Västerhavet.
Då finns i stället all anledning att fortsätta
sammanknytningen av de skandinaviska länderna och
bädda för en pulsåder mellan EG och Östeuropa som i sig
kan innebära att integrationen mellan dessa båda
supermarknader snabbare förverkligas.
Brons läge är naturligen mellan Kapellskär och
Mariehamn, men man kan också tänka sig förläggningen
Grisslehamn -- Eckerö. Den senare ger en kortare bro, men
sämre anknytning till Arlandastråket och mera störningar
för sälstammen. I vilket fall som helst blir det världens
längsta brospann (ca 40 km) till följd av de stora
vattendjupen i Ålands hav.
Östersjöbron förutsätter att Finland bygger vidare
mellan Åland och Åbo. Det kan man utgå från ty annars
är Åland för all framtid förlorat för Finland genom sin nära
anknytning till Stockholmsregionen. Frånsett Delet och
Skiftet är det tätt med möjligheter att placera bropelare
mellan Åland och Åbo. Det vet alla svenska ostkustseglare,
som också med den nya broförbindelsen får ett utmärkt
navigationshjälpmedel -- betydligt säkrare än färjornas
kölvatten.
Brons stora värde ligger annars i dess näringspolitiska
betydelse, såväl regionalt som nationellt och i europeiskt
sammanhang. Självklart skall bron vara en kombinerad
motorvägs- och järnvägsbro. Tänk att kunna köra
Stockholm--Mariehamn på en och en halv timme!
Bron är också en miljösatsning som nästan helt
eliminerar den ständigt växande färjetrafiken mellan
Stockholm och Åland/Finland. De tjockoljeeldade färjorna
står för en stor del av svavelföroreningarna i luften. De allt
större fartygen förstör stränderna längs lederna genom den
erosion de åstadkommer när vattenmassorna pressas
undan. Ett icke obetydligt antal passagerare försvinner
också under färden över Östersjön.
De långsamma, förorenande, fula, förstörande, osäkra
och onyktra färjeförbindelserna ersätts alltså av snabba,
säkra och nyktra förbindelser över världens längsta och
vackraste brovalv med rena tåg och allt renare bilar. Den
tilltänkta nya farleden för jättefärjor över Rödkobbsfjärden
är därmed helt onödig. Nya bostäder och kontor kan byggas
i Stockholms hamnområden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
sin avsikt att satsa på en fast förbindelse över Östersjön,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
sin bestämda uppfattning om Rödkobbsleden i enlighet
med vad som anförs i motionen.

Stockholm den 24 januari 1991

Jan Strömdahl (v)
Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06
Yrkanden (4)