Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2008/09:T524

av Lars Gustafsson (kd)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om färdigställandet av Västkustbanan.

Motivering

Vikten av att överföra transporter från väg till järnväg blir allt mer tydlig. I flera delar av vårt land är trafikintensiteten på de stora vägstråken ofta så omfattande att det försvårar framkomligheten och ökar olycksriskerna. Dessutom är många person- och godstransporter inte miljömässigt motiverade. En förutsättning för att kunna överföra fler transporter från väg till järnväg är att järnvägsträckningen är fullt utbyggd. En järnvägssträcka är känsligare för så kallade flaskhalsar som stryper spåranvändningen, särskilt vid enkelspår.

Västkustbanan är en av de viktigaste järnvägssträckorna i Sverige och på västkusten. Många förseningar av utbyggnaden av Västkustbanan har resulterat i en orimligt lång utbyggnadstakt. På Västkustbanan genom Halland återstår i dag två delsträckor, dels vid Hallandsåstunneln, dels sträckan genom Varberg. Med nuvarande tidsplan kommer tunneln genom Hallandsås att vara färdig 2012 men Varbergsdelen tidigast 2019. Detta är helt oacceptabelt. Ansökan om byggnation av Varbergsdelen är redan inlämnad till regeringen för slutprövning och byggstart kan påbörjas så snart beslut fattats och medel avsatts.

Västkustbanan är en av landets mest högprioriterade järnvägssträckor, vars färdigställande måste samordnas med färdigställandet av Hallandsåstunneln. Resurser för projektet måste därför avsättas i närliggande planperiod för att uppnå både transport- och miljömässiga mål samtidigt som samfärdseln ökar till gagn för hela västra Sveriges region.

Regeringens stora satsning på infrastrukturen ger mycket goda förutsättningar för en snar utbyggnad av ett av vårt lands viktigaste och mest trafikerade stråk.

Stockholm den 1 oktober 2008

Lars Gustafsson (kd)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)