Familjerådgivning till alla par

Motion 2010/11:So311 av Annika Eclund och Yvonne Andersson (KD)

av Annika Eclund och Yvonne Andersson (KD)
kd559

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ett fungerande föräldrastöd.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka familjerådgivningen genom att pröva att införa en familjerådgivningspeng och se över ett system med att erbjuda alla par som får barn en gratischeck till familjerådgivningen.

Motivering

Efter 1999 minskade antalet barn som upplever en separation mellan föräldrarna. Men under de senaste åren verkar den trenden ha mattats av eller vända. År 2008 var omkring 48 500 barn med om att deras föräldrar separerade. Det motsvarar drygt 3 procent av alla barn med gifta föräldrar eller samboföräldrar. De två föregående åren upplevde ungefär lika stor andel barn en separation mellan föräldrarna. Minskningen av separationer har främst skett i sambofamiljer, men risken för ett barn att uppleva en separation är fortfarande dubbelt så hög för barn med samboföräldrar än för barn med gifta föräldrar.

Konflikter i familjen påverkar barnens hälsa och därför är det viktigt med förebyggande åtgärder. Enligt Statens folkhälsoinstitut spelar familjerådgivningen och andra insatser som uppmuntrar till samspel mellan barn och andra vuxna en viktig roll för att förebygga separationer. Familjerådgivning är således ett bra sätt att främja familjestabilitet. I början på 90-talet när Kristdemokraterna satt i regeringen, stärktes familjerådgivningen och varje kommun är skyldig att erbjuda familjerådgivning.

Det är naturligtvis inte bara i parförhållanden som slitningar kan uppstå. Det är vanligt med problem i relationer förälder–barn, inte minst under tonårstiden. Många föräldrar upplever en vanmakt när de inte känner att de når sina barn samtidigt som många barn och tonåringar upplever att ingen förstår dem. I en del fall kan det behövas hjälp för familjen att reda ut problem och hitta bra sätt att kommunicera på.

I början på 2009 presenterades Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla, av regeringen. Strategin är tänkt att dels inspirera kommuner, och landsting, att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, dels utgöra ett praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet. Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd. Det handlar bland annat om information om det stöd som finns, tillgång till öppen förskola och familjecentraler, hjälp i parrelationen, skolans roll och om tillgång till olika former av mötesplatser för att träffa andra föräldrar. Det är viktigt att föräldrastödet också utformas för att passa tonårsföräldrar.

Familjerådgivningen fungerar bäst i ett tidigt skede innan alltför stora låsningar uppstår. För att så ska ske måste familjerådgivning avdramatiseras exempelvis genom att introducera denna möjlighet på ett tidigt stadium. När ett föräldrapar får barn för första gången vill vi därför att de får en gratischeck till familjerådgivningen. Tillsammans med gratischecken ska information finnas som beskriver tjänsten.

En familjerådgivningspeng som ger föräldrarna en möjlighet att välja mellan privata och kommunala rådgivare bör även införas på prov. Ett liknande system finns i dag i Stockholm.

Stockholm den 25 oktober 2010

Annika Eclund (KD)

Yvonne Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25
Yrkanden (2)