Expresshantering av tillståndsprocesser

Motion 2014/15:97

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa expresshantering av tillståndsprocesser.

Motivering

Ett problem som lyfts i åtskilliga sammanhang i kontakter med företag, privatpersoner och verksamheter är den långa tid det ofta tar att få tillstånd från myndigheter. I vissa fall handlar det om kommunal hantering kring bygglov och annat, men ofta lyfts även miljöprövningar som ett exempel. Exempelvis energibranschen kan visa upp åtskilliga exempel på energianläggningar som fått vänta länge innan tillståndsprocesserna är klara, men exemplen finns i andra branscher också.

Enligt Energimyndigheten tar det i genomsnitt ca 139 veckor (2,7 år) för att få tillstånd enligt miljöbalken för att etablera en anläggning som producerar förnybar el. Om beslutet överklagas tar det i genomsnitt ytterligare 35 veckor innan ärendet är avgjort. I många fall tar tillståndsprocesserna betydligt längre tid än dessa genomsnittstider. Det finns exempel där processerna för energianläggningar med stor miljönytta har tagit fem–sex år. De långa ledtiderna skapar osäkerhet för alla berörda. Ett skäl till att handläggningen går långsamt är att myndigheter och domstolar saknar tillräckliga resurser för att hantera ärendena. För att undvika att ledtiderna fortsätter att öka i takt med att antalet tillståndsärenden ökar, kommer det att krävas förstärkta resurser på tillståndsmyndigheterna.

En åtgärd för att åstadkomma just detta kan vara att införa en särskild snabbfil för expresshantering av tillståndsprocesser. De aktörer som så önskar ska kunna betala en avsevärt högre kostnad för att få snabbare hantering. De extra intäkterna ska oavkortat gå till att förstärka bemanningen på berörd enhet och på så sätt snabba upp hanteringen. Prövningen ska därmed få en garanterad sluttid, ett datum för när processen ska vara avslutad. Expresshanteringen bidrar till att förstärka systemet i sin helhet och kan således även snabba upp processerna i den vanliga kön.

Det är viktigt att understryka att expresshanteringen inte innebär någon annorlunda behandling i själva sakfrågan – man ska absolut inte kunna köpa sig ett visst utfall i processen –, däremot kan man köpa sig snabbare hantering och ett snabbare besked.

.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-28 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)