EU:s regelverk för företagare

Motion 2009/10:N461 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (m)

av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (m)
m1772

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska verka för att minska EU:s byråkratiska regelverk för företagande.

Motivering

Ett konkurrenskraftigt näringsliv utgör grunden för Sveriges välfärd. Fortfarande finns dock hinder att riva för att underlätta såväl nyetablering som expansion av redan existerande företag. Flera av varandra oberoende undersökningar visar på behov av ytterligare reformer för att underlätta för svenskt entreprenörskap.

Enligt organisationen Företagarna härstammar cirka 60 procent av regelverket kring företagande från EU. Denna stora regelbörda riskerar att underminera det övergripande målet om att utveckla och stärka EU:s inre marknad. Under det svenska ordförandeskapet bör därför Sverige aktivt driva frågan om att minska regelbördan inom EU.

Här på hemmaplan har dessutom regeringen ett tydligt mål om att minska regelbördan för svenska företag med 25 procent, ett arbete som pågår och där resultat har levererats.

På ett liknande sätt satte EU 2007 upp ett mål om att minska regelbördan med 25 procent till 2012. Den rådande finanskrisen får inte bli ett svepskäl för att minska på takten i att förverkliga och implementera målet för hur byråkratin ska minskas. Snarare bör takten ökas.

Stockholm den 1 oktober 2009

Margareta Cederfelt (m)

Eliza Roszkowska Öberg (m)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)